Back to top
Publikacja: 07.03.2022
Rada Instytutu

Członkowie Rady Instytutu

Skład Rady Instytutu, powołanej przez Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego

Poseł Piotr Babinetz – Przewodniczący Rady Instytutu - polski polityk, samorządowiec i historyk, poseł na Sejm VI, VII, VIII, IX i X kadencji. Absolwent historii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Były radny miasta w Krośnie oraz sejmiku podkarpackiego. Działał w Konfederacji Polski Niepodległej, KPN – Obóz Patriotyczny i Przymierzu Prawicy, następnie przystąpił do PiS. Od 1995 członek, a od 2001 sekretarz zarządu Podkarpackiego Towarzystwa Historycznego. Autor artykułów naukowych, m. in. Przejście generała Kazimierza Sosnkowskiego przez Karpaty na Węgry w 1939 roku – w świetle relacji jego uczestników. Członek Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej. 

Prof. Arkadiusz Adamczyk – Wiceprzewodniczący Rady Instytutu - doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 1999 roku uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim stopień doktora w zakresie historii, a w 2009 otrzymał w Instytucie Studiów Politycznych PAN stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce. Od 2010 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w Filii w Piotrkowie Trybunalskim na Wydziale Filologiczno-Historycznym. Obecnie profesor Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK w Kielcach. Autor artykułów historycznych poświęconych tematyce węgierskiej, m. in.: W przededniu wojny. Polskie i węgierskie możliwości wpływu na geopolityczny kształt Europy Środkowowschodniej w latach 1919-1939.

Dr Wojciech Frazik – polski historyk, bibliograf, działacz opozycji niepodległościowej w PRL. Jako członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów uczestniczył w strajku studenckim na przełomie listopada i grudnia 1981 r. W latach 80. kolporter podziemnych wydawnictw. W 2012 roku obronił doktorat z historii najnowszej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1991-2000 zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, a od 2000 roku pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej/Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Krakowie. Autor monografii pt. Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka (1916–1993).

Dr Csilla Gizińska – absolwentka filologii węgierskiej na Uniwersytecie im. Eötvösa Lóránda w Budapeszcie. W latach 1992-2005 wykładowczyni literatury węgierskiej w Zakładzie Filologii Węgierskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie kierownik Katedry Hungarystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się historią literatury węgierskiej oraz recepcją dramatu węgierskiego w Polsce. Zagadnieniom tym poświęciła książkę Dramat węgierski lat 1945-1989 i jego życie na scenach polskich oraz liczne artykuły naukowe, m. in. Język jako forma wyrazu tragedii istnienia we współczesnym dramacie węgierskim czy Polski rycerz w zamkach kresowych na Węgrzech pod koniec XVI wieku.

Dr Marek Natusiewicz – absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku architektura. W latach 1977-1988 zatrudniony w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego we Wrocławiu. Od 1978 członek Stowarzyszenia Architektów Polskich. Od września 1980 r. w „Solidarności”, a w czasie stanu wojennego współpracownik "Solidarności Walczącej". W latach 1997-2001 ekspert Komisji Rozwoju Przestrzennego i Architektury Rady Miejskiej Wrocławia. Od 2007 roku wykładowca w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu. Autor i współautor ponad 200 publikacji poświęconych architekturze, a także autor projektu kościoła św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze-Czarnem. W 2017 r. odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezes Klubu Króla Macieja Korwina we Wrocławiu.

Dr hab. Marcin Szewczak - profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, radca prawny. Absolwent prawa (KUL), stosunków międzynarodowych (UMCS) oraz M.A. in Europan Studies Katolickiego Uniwersytetu Petera Pazmany w Budapeszcie i Katolickiego Uniwersytetu św. Serca w Mediolanie. Pracownik naukowy Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II. Visiting profesor uniwersytetów w Budapeszcie, Ljubljanie, Łucku, Kownie. Ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Przedstawiciel samorządu województwa Lubelskiego w Network of Regional Hubs for EU Policy Implementation Review. Główne obszary działalności badawczej obejmują zagadnienia związane z prawem samorządu terytorialnego i prawem Unii Europejskiej, w szczególności zagadnienia dotyczące prawa rozwoju regionalnego oraz międzynarodowej współpracy samorządowej w obszarze Trójmorza. Członek międzynarodowej sieci badawczej z zakresu prawa administracyjnego Unii Europejskiej (ReNUAL – Research Network on EU Administrative Law), międzynarodowej organizacji badawczej Eastern Regional Organization for Public Administration, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz Polskiego Towarzystwa Leśnego. Kierownik wielu projektów badawczych m.in. Polsko-węgierski model samorządowej współpracy międzynarodowej, którego efektem była monografia Model polsko-węgierskiej samorządowej współpracy międzynarodowej. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych (monografii, artykułów, haseł, ekspertyz i opinii) oraz uczestnik kilkudziesięciu konferencji krajowych i międzynarodowych. Współorganizator i przewodniczący Rady Programowej Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie. 

Dr Tomasz Pomykacz - historyk, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, obecnie zatrudniony w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Autor publikacji z zakresu przemian politycznych monarchii austro-węgierskiej i międzywojennych Węgier oraz udziału jednostek węgierskich w walkach w Galicji w czasie I wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem Twierdzy Przemyśl. 

Tablica-pamieci_prof_Felczaka_Uniwersytet-Jagiellonski_wikipedia600.jpg

foto: źródło Wikipedia

zobacz także:  
Wręczenie nominacji członkom Rady Instytutu  

Powołano nowych członków Rady Instytutu Felczaka