Back to top

- regulamin udzielenia wsparcia w trybie konkursu

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:


 

 1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia?

Podmiotem ubiegającym się o wsparcie może być każdy podmiot prowadzący niezarobkową działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Węgier, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (art. 29 ust. 1 Ustawy o Instytucie)

 1. W jakim języku musi być złożony wniosek?

Wnioski należy składać w języku polskim.

 1. Jak prawidłowo złożyć wniosek?

Dla prawidłowego złożenia wniosku o przyznanie wsparcia, obowiązkowe jest posiadanie konta w systemie informatycznym dostępnym pod adresem www.wnioski.kurier.plus, gdzie umieszczony jest elektroniczny formularz o przyznanie wsparcia.

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie wsparcia wypełnia za pośrednictwem systemu informatycznego elektroniczny formularz wniosku i przesyła go z wykorzystaniem tego systemu, w terminie określonym w Ogłoszeniu. Wraz z wnioskiem wnioskodawca dołącza także wszystkie wymagane załączniki.

Wnioskodawca, jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu, może być wezwany do przesłania tych załączników pocztą.

 1. Ile wynosi i czym jest wkład własny wnioskodawcy?

Wkład własny wnioskodawcy powinien wynosić co najmniej 15 % całkowitego kosztu przedsięwzięcia.

Jako wkład własny wliczane są środki finansowe własne wnioskodawcy (środki na lokacie, oszczędności, przychody z działalności), środki pochodzące z innych źródeł (z wyłączeniem środków finansowych z innych niż Instytut źródeł publicznych), w tym z wpłat i opłat adresatów przedsięwzięcia, wkład osobowy, w tym wartość pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy planowanych do zaangażowania w realizację przedsięwzięcia, oraz wkład rzeczowy, np. sale, sprzęt konferencyjny, środki transportu, nieodpłatne udostępnienie lokalu (zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony lub usługa świadczona na rzecz oferenta przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizacji przedsięwzięcia).

 1. Czy na potrzeby realizacji przedsięwzięcia należy założyć nowe konto bankowe?

Podmiot otrzymujący wsparcie jest zobowiązany prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji celowej Instytutu oraz wydatków dokonywanych z tych środków, w tym również do otwarcia odrębnego konta (subkonta) przeznaczonego wyłącznie na potrzeby realizacji przedsięwzięcia. Dotyczy to również środków finansowych stanowiących finansowy wkład własny lub środki pochodzące z innych źródeł publicznych, chyba że warunki uzyskania tych środków od tych podmiotów stoją na przeszkodzie ich przechowywania na rachunku bankowym, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 1. Czy w ramach realizacji przedsięwzięcia jest możliwa płatność gotówką?

Finansowany dokonuje płatności związanych z wykonaniem umowy o dofinansowaniu przedsięwzięcia w formie bezgotówkowej przelewem bezpośrednio z wyodrębnionego rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach, kiedy dokonanie płatności bezgotówkowej nie było możliwe lub wiązało się z nadmierną uciążliwością, Finansowany może dokonać płatności gotówkowej, co winien udokumentować stosownymi pokwitowaniami i uprawdopodobnić przyczyny.

 1. W jakim okresie można ponosić wydatki z tytułu realizowanego przedsięwzięcia?

Finansowany może ponosić wydatki jedynie w określonym w harmonogramie okresie realizacji przedsięwzięcia.

 1. Czy wydatki mogą być dokumentowane w innej walucie niż złoty?

Finansowany zobowiązuje się do wydatkowania środków w walutach innych niż złoty przy zastosowaniu faktycznego kursu wymiany banku komercyjnego lub kantoru, zgodnie z którym została przeprowadzona operacja kupna/sprzedaży waluty obcej. W przypadku braku możliwości udokumentowania faktycznego kursu wymiany Finansowany przyjmuje średni kurs wymiany Narodowego Banku Polskiego z tabeli obowiązującej w dniu poprzedzającym dokonanie operacji.

Dowody księgowe obcojęzyczne powinny posiadać informacje o zastosowanym kursie wymiany walut na złoty polski, przeliczenie na PLN oraz opis w języku polskim umożliwiający ich prawidłową weryfikację (nazwa wystawcy, nazwa odbiorcy, data wystawienia dokumentu, numer dokumentu, kwota, przedmiot zakupu).

 1. W jaki sposób udokumentować działalność niezarobkową wnioskodawcy?

Wsparcie może być udzielone przez Instytut jedynie podmiotom prowadzącym niezarobkową działalność.

Przez podmiot prowadzący działalność niezarobkową rozumie się przede wszystkim organizacje pozarządowe, których cechą konstytutywną jest niedziałanie w celu osiągnięcia zysku. Organizacje te mogą pobierać opłaty od beneficjentów swoich działań, jeśli tylko pobierane opłaty (wynagrodzenia) od nabywców usług lub towarów (np. od beneficjentów, instytucji, firm) nie będą wyższe od kosztów (bezpośrednich i pośrednich) tej działalności (nie ma marży prowadzącej do powstania dochodów jednostki). W przypadku, gdy organizacja pozarządowa prowadzi również działalność gospodarczą, winna wykazać, że przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach działalności statutowej, a nie w ramach działalności gospodarczej. Jeśli rozróżnienie działalności gospodarczej lub działalności statutowej nie wynika ze statutu lub innego aktu powołującego organizację, to winna ona wykazać to za pomocą innych dokumentów.

Nie można wykluczyć, że wnioskodawcą może być osoba fizyczna, jeśli będzie w stanie wykazać za pomocą dokumentów, że prowadzi działalność niezarobkową. Jeśli osoba fizyczna składająca wniosek o wsparcie prowadzi działalność gospodarczą (jest przedsiębiorcą), bądź prowadzi inną działalność zarobkową (np. rolną, niepodlegającą zgłoszeniu do ewidencji), musi we wniosku wykazać, że prowadzi również działalność niezarobkową (nie nastawioną na osiąganie zysku), w ramach której zamierza zrealizować przedsięwzięcie na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.

Wreszcie, uprawnionym do złożenia wniosku o wsparcie może być również inna osoba, w tym np. spółka non-profit czy spółdzielnia socjalna, nawet jeśli prowadzi działalność gospodarczą. Prowadzenie przezeń działalności niezarobkowej winno wynikać z aktu powołującego ją bądź z aktów wewnętrznych dotyczących organizacji prowadzonej przez ten podmiot działalności. Ponadto, działalność ta winna być wyodrębniona rachunkowo i nie powinna pokrywać się z działalnością gospodarczą. Winna być nieodpłatna bądź odpłatna w granicach analogicznych dla odpłatnej działalności pożytku publicznego (czyli przychód powinien pokrywać jedynie koszty jego uzyskania, a nie stanowić samoistnego celu dokonywanych czynności).

W przypadku, gdy działalność niezarobkowa wnioskodawcy nie wynika z natury, statutu lub innego aktu powołującego go, winien on opisać tą działalność, w szczególności podać, jakie działania podejmuje w ramach działalności niezarobkowej, obszar tych działań i grupy odbiorców, a także sposoby wyodrębnienia jej od działalności zarobkowej, jeśli jest prowadzona.

Działalność niezarobkowa winna mieć charakter zorganizowany, opierać się na określonych zasobach przeznaczonych na ten cel oraz mieć określoną grupę odbiorczą. Nie dotyczy to działalności incydentalnej, charytatywnej.

Wykazanie przez wnioskodawcę prowadzenia działalności niezarobkowej stanowi warunek przyznania dofinansowania. W przypadku, gdy podane informację nie będą wystarczające do ustalenia, czy wnioskodawca jest uprawniony do uzyskania dofinansowania, wniosek taki zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

 1. Do kiedy należy złożyć sprawozdanie końcowe?

Rozliczenie wsparcia nastąpi na podstawie końcowego sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia, które Finansowany składa w ciągu dwóch tygodni, liczonego od określonego w harmonogramie prac terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia.


 

 1. Co w przypadku gdy kwota dofinansowania nie zostanie wykorzystana?

Środki finansowe ze wsparcia niewykorzystane w terminie określonym w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia Finansowany jest zobowiązany zwrócić najpóźniej w terminie dwóch tygodni, liczonego od określonego w harmonogramie prac terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, na rachunek bankowy Instytutu.

Odsetki od kwoty niewykorzystanego wsparcia zwróconego po terminie są naliczane w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu wsparcia, do dnia uznania rachunku Instytutu. Odsetki te winny być zapłacone na rachunek bankowy Instytutu.