Back to top
OgłoszeniaOpublikowano
Informacja

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka unieważnia zapytanie ofertowe nr DAF.25.2.3.2024 na produkcję i emisję cyklicznych audycji radiowych poświęconych Europie Środkowej oraz roli Polski i Węgier w tym regionie świata i na całym świecie.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPEWNIENIE BAZY NOCLEGOWEJ

DRP.25.1.1.2024

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12, tel. +48 22 84 50 852

email: instytut@kurier.plus

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający prosi o ofertę na zapewnienie bazy noclegowej na organizację VII Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie bazy noclegowej w Krasiczynie i/lub poza Krasiczynem w odległości nie większej niż 15 km [wg ilości kilometrów wyznaczonej trasą drogową], dla 180 uczestników, artystów i wykonawców usług świadczonych podczas organizowanego przez Instytut wydarzenia kulturalno-edukacyjnego: VII Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego w terminie od 26 do 30 sierpnia 2024.

Szczegółowy przedmiot zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty częściowej, tj. oferty zapewnienia bazy noclegowej dla 30 osób lub wielokrotności tej liczby (np. 60, 90 osób itp.), nie więcej niż dla 180 osób. Oferenci mogą złożyć oferty na każdą z tych wielokrotności bądź jedynie na wybrane według własnego uznania.

III. Termin wykonania zamówienia:

26 – 30 sierpnia 2024 r.

IV. Zamówienia dodatkowe/uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia dodatkowych usług noclegowych o wartości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego w przypadku, gdy w trakcie realizacji wydarzenia zajdzie konieczność zapewnienia noclegu uczestnikom nie przewidzianym wcześniej.

V. Wymagania dotyczące wykonawcy i wykaz niezbędnych dokumentów:

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca, składając ofertę, powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. formularz oferty z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego;

 2. informacje o obiektach, w których świadczone będą usługi, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

Oferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w PLN i musi obejmować sumę oferowanych usług wskazanych w przedmiocie zamówienia.

Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie zmiany, naniesione przez Oferenta w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego.

Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Sprzedawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację, przesłane mailem lub np. zszyte, spięte, zbindowane itp.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka,

02-616 Warszawa, ul. S. Goszczyńskiego 12

z dopiskiem:

oferta na bazę noclegową VII. Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego”

albo przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: akalamarska@kurier.plus

w tytule maila należy wpisać:

oferta na bazę noclegową VII. Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego”

Oferta powinna być przesłana do dnia 28.05.2024 r. (decyduje data wpływu).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Kryteria

Waga [%]

1.

Cena

100 %

Cena, o której mowa w kryterium, obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Oferenta. W sytuacji, gdy Oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Oferent nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Oferenta.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i zawiadomi o wyborze oferty wszystkich oferentów oraz zamieści informację o wyborze Oferenta na stronie internetowej.

Zamawiający przekazuje do wiadomości Oferentów istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2.

Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu Oferentowi (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

Oferent zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy (lub przedstawienia jej do podpisu) oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Oferent uchyla się od zawarcia umowy.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

X. Informacje:

Dodatkowych informacji udziela: Aneta Kalamarska, akalamarska@kurier.plus, +48 665 504 609

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli wysokość najtańszej jest wyższa niż wielkość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zamówienie lub zaistniały wady uniemożliwiające zawarcie prawnie ważnej umowy.

XI. Załączniki:

Formularz ofertowy

Wzór opisu obiektu

Istotne postanowienia umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

sporządziła:

____________

Aneta Kalamarska


 

Zapytanie ofertowe na cykliczne audycje radiowe

Nr zamówienia: DAF.25.2.3.2024


 

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

Tel. +48 22 845 08 52

email: instytut@kurier.plus


 

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na

Produkcję i emisję cyklicznych audycji radiowych poświęconych Europie Środkowej oraz roli Polski i Węgier w tym regionie świata i na całym świecie.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest produkcja i cotygodniowa (cykliczna) emisja audycji radiowych (w okresie nie wcześniej niż od 1 czerwca 2024 r. i nie później niż do 15 grudnia 2024 r.) poświęconych Europie Środkowej oraz roli Polski i Węgier w tym regionie świata i na całym świecie.

Celem audycji będzie rozpowszechnianie wiedzy o:

a) gospodarce, kulturze, w tym sporcie, turystyce, religii, oraz historii państw regionu Europy Środkowej i wzajemne relacje państw tego regionu;

b) współpracy polsko-węgierskiej w dziedzinach takich jak gospodarka, historia i kultura;

c) relacjach Polski i Węgier z innymi państwami Europy, z Unią Europejską oraz ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją;

d) przemianach politycznych, gospodarczych i społecznych w Europie, wpływających na bezpieczeństwo i rozwój Rzeczypospolitej Polskiej i Węgier;

e) celach, zadaniach i znaczeniu Grupy V4 oraz Inicjatywy „Trójmorza”.

Dobór konkretnych tematów każdej audycji będzie adekwatny do najważniejszych wydarzeń tygodnia. Audycja będzie polegała na przeprowadzeniu rozmowy z ekspertem z Polski, Węgier lub innych państw lub przedstawieniu materiału poświęconego danemu tematowi.

Audycje będą nie krótsze niż 10 min i nie dłuższe niż określone w umowie. Audycje będą przygotowywane przez określony co najmniej dwuosobowy zespół redakcyjny, który nie będzie mógł się zmieniać bez zgody Zamawiającego. Scenariusze audycji będą przedstawiane Zamawiającemu, który będzie mógł przedstawić swoje uwagi, chyba że będą one w sprzeczności z ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem Wykonawcy. Wyemitowane audycje będą udostępnione za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy przez okres określony w umowie.

Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia umów z twórcami, artystami, wykonawcami i realizatorami audycji, których przedmiotem jest przeniesienie przez nich wszelkich autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz uzyskanie zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych, w zakresie opracowań, przeróbek, montażu materiału, nowych wersji, łączenia z innymi utworami i eksploatacji takich opracowań na polach eksploatacyjnych wymienionych poniżej, tak aby zagwarantowane było prawo Zamawiającego do nieograniczonego w czasie i przestrzeni rozporządzenia utworami w kraju i zagranicą w całości lub fragmentach na polach eksploatacji określonych w ust. 1.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wyemitowanych w zakresie, w jakim Zamawiający będzie mógł udostępniać je na swojej stronie internetowej i za pośrednictwem portali społecznościowych.

III. Termin wykonania zamówienia:

Nie wcześniej niż w okresie od 1 czerwca i nie później niż do 15 grudnia 2024 roku.

IV. Wymagania dotyczące wykonawcy i wykaz niezbędnych dokumentów:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał koncesję na naziemne rozpowszechnianie programu radiowego uniwersalnego obejmującego zasięgiem co najmniej pięć miast, będących stolicami województw, w tym Warszawę.

W przypadku podmiotów radiofonii publicznej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozpowszechniał program radiowy uniwersalny obejmujący zasięgiem co najmniej pięć miast, będących stolicami województw, w tym Warszawę.

W celu wykazania spełnienia powyższego wymogu, Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem – formularz ofertowy.

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1/ posiadał odpowiednie doświadczenie, tj. przez okres co najmniej trzech lat od dnia zapytania ofertowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prowadził cykliczne, w ramach ramówki, w godzinach między 6.00 a 23.00, o częstotliwości co najmniej raz w tygodniu - audycje radiowe, trwające co najmniej 10 min. każda, o charakterze informacyjnym uniwersalnym, dedykowane rozpowszechnianiu wiedzy o świecie (innych państwach), z wyłączeniem audycji podróżniczych/turystycznych; warunek ten jest spełniony, jeśli audycje w okresie 3 lat, w ramach ramówki zmieniały nazwę i godzinę emitowania;

2/ dysponował (na zasadzie umowy o pracę lub umowy o charakterze cywilnoprawnym) zespołem redaktorów złożonym co najmniej z dwóch osób, przy czym:

- osoby te są dziennikarzami zrzeszonymi w stowarzyszeniu dziennikarzy, w ramach którego członkowie zwykli zobowiązani są do przestrzegania kodeksu (zasad) etyki dziennikarskiej i podlegają orzekaniu sądu zawodowego;

- osoby te mają doświadczenie w pracy dziennikarskiej w dziedzinie społeczno-politycznej, tj. przez okres co najmniej 3 lat byli dziennikarzami wykonującymi zawód w ramach umowy, bądź w imieniu lub na rzecz nadawcy przygotowując materiał prasowy do programu radiowego uniwersalnego lub wyspecjalizowanego m.in. w dziedzinie społecznej i politycznej;

- jeden z członków zespołu, który będzie redaktorem w redakcji Wykonawcy, decydującym lub współdecydującym o treści audycji, będzie miał odpowiednie doświadczenie, tj. co najmniej przez okres roku, w okresie 3 lat od dnia zapytania ofertowego, redagował cykliczne, w ramach ramówki, audycje radiowe dedykowane rozpowszechnianiu informacji o państwach Regionu Wyszehradzkiego lub Regionu Trójmorza;

- jeden z członków zespołu, który będzie występował w audycji radiowej, będzie miał odpowiednie doświadczenie, tj. przez okres roku, w okresie 3 lat od dnia zapytania ofertowego, występował publicznie w cyklicznych, w ramach ramówki, audycjach radiowych lub telewizyjnych;

3/ prowadził stronę internetową, na której udostępnia w sposób ciągły emisję swoich audycji radiowych za pośrednictwem Internetu;

4/ miał możliwość uczestnictwa w audycji gości z wykorzystaniem urządzeń służących do bezpośredniej komunikacji na odległość.

W celu wykazania spełnienia powyższych wymogów, Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem – oświadczenie o doświadczeniu oraz dostępnych środkach osobowych i materialnych.

c) spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania spełnienia powyższych wymogów, Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem – formularz ofertowy.

Wykonawca powinien przedstawić, zgodnie z wzorami stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego, następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. formularz ofertowy,

 2. oświadczenie o doświadczeniu oraz dostępnych środkach osobowych i materialnych.

W celu uzyskania dodatkowych punktów w ramach kryterium wyboru oferty pn. „Doświadczenie”, Wykonawca powinien przedstawić:

- wykaz cyklicznych audycji radiowych poświęconych rozpowszechnianiu wiedzy o państwach z regionu Wyszehradu lub Trójmorza,

- próbkę, tj. co najmniej 5 archiwalnych audycji emitowanych w ramach cyklicznego programu radiowego poświęconego rozpowszechnianiu wiedzy o państwach regionu Wyszehradu lub Trójmorza, chyba że w/w wykaz zawiera informację o linku, z którego Zamawiający będzie mógł zapoznać się z takimi archiwalnymi audycjami.

Z kolei na potrzeby uzyskania dodatkowych punktów w ramach kryterium pn. „Charakterystyka audycji radiowych” Wykonawca winien w formularzu ofertowym w części dotyczącej charakterystyki oferowanych audycji radiowych wypełnić również nieobligatoryjne punkty.

V. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego.

Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

z dopiskiem: „AUDYCJE RADIOWE”

od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-17.00 i w piątki w godz. 9.00-15.00

albo

przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: instytut@kurier.plus w tytule należy wpisać: „AUDYCJE RADIOWE”

- do dnia 24 maja 2024 r. (decyduje data wpływu).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Kryteria

Waga [%]

1

Cena brutto

50

2

Doświadczenie

20

3

Charakterystyka audycji radiowych

20

4

Zasięg nadawania

10

Ad 1/

Cena oferty brutto w zł za wykonanie przedmiotu zamówienia – waga 50%, max. liczba punktów 50.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie wyliczona wg następującego wzoru:

C - Liczba punktów = x 50 pkt

gdzie:

Cn – najniższa cena ofertowa brutto

Cbo – cena brutto badanej oferty

C – liczba punktów w kryterium: cena

Cena, o której mowa w kryterium, obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.

Ad 2/

Doświadczenie– waga 25 %, max. liczba punktów 20

Ocena w ramach kryterium „Doświadczenie” nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu wyemitowanych lub wciąż emitowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, cyklicznych, w ramach ramówki, w godzinach między 6.00 a 23.00, audycji radiowych trwających co najmniej 10 min. każda, dedykowanych rozpowszechnianiu wiedzy o kulturze, społeczeństwie i polityce w państwach z regionu Wyszehradzkiego i Trójmorza.

Wykaz powinien zawierać informację o emitowanych audycjach zgodnie z wzorem załączonym do zapytania ofertowego – wykaz audycji radiowych poświęconych rozpowszechnianiu wiedzy o państwach z regionu Wyszehradu lub Trójmorza. Wykonawca powinien również udostępnić próbkę, tj. co najmniej 5 archiwalnych audycji z danego cyklu. Udostępnienie może nastąpić poprzez podanie linków do archiwalnych nagrań dostępnych w Internecie lub przekazanie nośnika cyfrowego zawierającego nagrania w formie powszechnie dostępnej.

Punkty będą przyznawane przez trzyosobową komisję oceniającą z uwzględnieniem następujących aspektów punktowania: 1/ rodzaj informacji przekazywanych w audycjach, 2/ doświadczenie, wiedzę i autorytet osób przekazujących wiedzę (prowadzących i gości), 3/ częstotliwość audycji, 4/ czas emisji poszczególnych audycji, 5/ okres emitowania audycji. Każdy aspekt punktowania będzie oceniany przez każdego z członków komisji odrębnie. Odrębne oceny będą następnie uśredniane w danym aspekcie punktowania, a łączna suma uśrednionych punktów dla każdego aspektu będzie stanowić ostateczną punktację dla danej oferty.

Wykonawca, który nie przedłoży do oferty Wykazu emitowanych audycji radiowych, otrzyma w ramach tego kryterium 0 punktów. W przypadki, gdy informacje w formularzu ofertowym i w załącznikach nie będą zawierały informację pozwalające dokonać oceny w ramach danego aspektu punktowania, oferta w danym aspekcie otrzyma 0 punktów.

Ad 3/

Charakterystyka audycji radiowych – waga 20%, max. liczba punktów 20

Ocena w ramach kryterium „Charakterystyka audycji radiowych” zostanie dokonana na podstawie informacji przedstawionych w formularzu ofertowym w części dotyczącej założeń oferowanych audycji radiowych.

Punkty w ramach kryterium „Charakterystyka audycji radiowych” zostaną przyznane przez trzyosobowa komisję, która będzie brała pod uwagę następujące aspekty: 1/ proponowane godziny emisji i dzień tygodnia, w którym ma być emitowany cykl audycji, 2/ czas trwania każdej audycji, 3/ przygotowanie merytoryczne przedstawionego zespołu redakcyjnego, 4/ czas i sposób udostępnienia audycji na stronie internetowej radia, 5/ sposób promocji audycji radiowych. Każdy aspekt punktowania będzie oceniany przez każdego z członków komisji odrębnie. Odrębne oceny będą następnie uśredniane w danym aspekcie punktowania, a łączna suma uśrednionych punktów dla każdego aspektu będzie stanowić ostateczną punktację dla danej oferty.

Wykonawca, który nie przedstawi nieobligatoryjnych punktów formularza ofertowego dotyczących założeń oferowanych audycji radiowych, otrzyma 0 punktów w ramach tego kryterium. W przypadki, gdy informacje w formularzu ofertowym i w załącznikach nie będą zawierały informację pozwalające dokonać oceny w ramach danego aspektu punktowania, oferta w danym aspekcie otrzyma 0 punktów.

Ad 4/

Zasięg nadawania audycji radiowych – waga 10%, max. liczba punktów 10

Ocena w ramach kryterium „Zasięg nadawania audycji radiowych” zostanie dokonana na podstawie informacji przedstawionych w formularzu ofertowym w części dotyczącej zasięgu nadawania.

Punkty w ramach kryterium „Zasięg nadawania audycji radiowych” będą przyznawane w ten sposób, że za każde trzy kolejne województwa (poza pięcioma wynikającego z wymogu udziału w zapytaniu), które będą objęte zasięgiem naziemnego rozpowszechniania programu radiowego uniwersalnego (w przypadku stacji komercyjnych oznacza to, że będą dysponowały koncesją na rozpowszechnianie na te województwa), oferta otrzyma 2 punkty (maksymalnie 8 punktów). W przypadku zasięgu ogólnokrajowego Wykonawca otrzyma maksymalne 10 punktów.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i zawiadomi o wyborze oferty wszystkich oferentów oraz zamieści informację o wyborze oferenta za stronie internetowej*.

Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców projekt umowy – załącznik nr 2.

Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu Wykonawcy (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy (lub przedstawienia jej do podpisu) oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

IX. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji Instytut udziela pod adresem email: instytut@kurier.plus

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli wysokość najtańszej jest wyższa niż wielkość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zamówienie lub zaistniały wady uniemożliwiające zawarcie prawnie ważnej umowy.

X. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - Wykaz audycji.

Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy/wzór umowy.


 

* Dotyczy zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PODEJMOWANE NA RZECZ WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PODEJMOWANE NA RZECZ WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, po rozpoznaniu wniosków w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2024 roku złożonych w ramach otwartego konkursu ogłoszonego na stronie www.kurier.plus w dniu 15.12.2023 r. oraz po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu komisji ekspertów,

ogłasza listę podmiotów, którym dotychczas przyznano wsparcie:

Lp.

Nr wniosku

WNIOSKODAWCA

PRZYZNANA KWOTA

1.

Nr 67

Stowarzyszenie „Ludzie z pasją”

15 800,00 zł

2.

Nr 4

Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportowy „Kolbuszowianka”

26 400,00 zł

3.

Nr 10

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie

22 900,00 zł

4.

Nr 29

Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów

18 780,00 zł

5.

Nr 40

Waterpolowe Towarzystwo Sportowe POLONIA BYTOM

29 030,00 zł

6.

Nr 60

Fundacja Szwoleżerska Tradycji Kawalerii Polskiej

53 000,00 zł

7.

Nr 5

Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku

36 850,00 zł

8.

Nr 54

Miejski Klub Sportowy Tęcza Krosno Odrzańskie

27 467,00 zł

9.

Nr 38

Mirakle

28 050,00 zł

10.

Nr 32

Fundacja TREFL

28 400,00 zł

11.

Nr 42

Stowarzyszenie Punkt Wspólny

15 000,00 zł

12.

Nr 51

Fundacja Instytut Sobieskiego

29 800,00 zł

13.

Nr 82

Gmina Lubaczów

30 100,00 zł

14.

Nr 85

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 - Szkoła Podstawowa nr 15 Wrocław, dyrektor Tomasz Bal

29 460,00 zł

15.

Nr 78

Stowarzyszenie "Klucz Muszyński"

38 000,00 zł

16.

Nr 76

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce

36 800,00 zł

17.

Nr 83

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego

25 656,00 zł

18.

Nr 33

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

49 500,00 zł

19.

Nr 63

Stowarzyszenie Historii Spytkowic

6 960,00 zł

20.

Nr 75

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie

30 000,00 zł

21.

Nr 81

Gmina Miejska Przemyśl I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu

15 225,10 zł

22.

Nr 87

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

43 500,00 zł

23.

Nr 69

Fundacja „Małe Nakłady”

16 000,00 zł

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Doc. Dr hab. Maciej Szymanowski

SPROSTOWANIE DO INFORMACJI O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ŚWIADCZENIE STAŁEJ POMOCY PRAWNEJ

Warszawa, dnia 22.02.2024

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

W dniu 31.01.2024 ogłoszono zapytanie ofertowe nr DAF.25.2.1.2024 w przedmiocie: „Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.”

Oferty mogły być składane do dnia 08.02.2024.

Wpłynęły 2 (słownie: dwa) zgłoszenia ofertowe spełniające pełne kryteria zapytania ofertowego umieszczonego na stronie Instytutu.

W wyniku dokonania oceny ofert nie podlegających odrzuceniu, wygrała oferta z najlepszą zaproponowaną ceną oraz z największą ilością przyznanych punktów:

1. Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy” 10-523 Olsztyn, ul. Partyzantów 68/5

W rezultacie wybrano ofertę: Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy” 10-523 Olsztyn, ul. Partyzantów 68/5

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ŚWIADCZENIE STAŁEJ POMOCY PRAWNEJ

Warszawa, dnia 19.02.2024

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

W dniu 31.01.2024 ogłoszono zapytanie ofertowe nr DAF.25.2.1.2024 w przedmiocie: „Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.”

Oferty mogły być składane do dnia 08.02.2024.

Wpłynęły 2 (słownie: dwa) zgłoszenia ofertowe spełniające pełne kryteria zapytania ofertowego umieszczonego na stronie Instytutu.

W wyniku dokonania oceny ofert nie podlegających odrzuceniu, wygrała oferta z najlepszą zaproponowaną ceną oraz kompletem punktów za doświadczenie:

1. Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy” 10-523 Olsztyn, ul. Partyzantów 68/5

W rezultacie wybrano ofertę: Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy” 10-523 Olsztyn, ul. Partyzantów 68/5


 

OGŁOSZENIE O PRZYZNANIU STYPENDIUM

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, po rozpoznaniu wniosków o przyznanie stypendium w I edycji na rok 2024 za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej i po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Ekspertów,

przyznaje stypendium:

Panu Wojciechowi Sebastianowi Dąbrówce w kwocie 8 390,66 zł brutto na okres 1 miesiąca,

Panu Norbertowi Tkaczowi w kwocie 11 680,00 zł brutto na okres 3 miesięcy,

Panu Rafałowi Piotrowi Smoczyńskiemu w kwocie 7 625,00 zł brutto na okres 4 miesięcy,

Panu Jánosowi Áblowi Újhelyiemu w kwocie 20 020,00 zł brutto na okres 7,5 miesięcy,

Pani Aleksandrze Alicji Rogut w kwocie 11 705,00 zł brutto na okres 8 miesięcy,

Panu Dénesowi Alpárowi w kwocie 12 400,00 zł brutto na okres 7 miesięcy,

Panu Leszkowi Feliksowi Ćwikle w kwocie 7 550,00 zł brutto na okres 3 miesięcy. 

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Doc. dr hab. Maciej Szymanowski

Zapytanie ofertowe na świadczenie stałej pomocy prawnej

Nr zamówienia DAF.25.2.1.2024


 

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Seweryna Goszczyńskiego 12

Tel. +48 22 845 08 52

email: instytut@kurier.plus


 

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na

Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka”

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (dalej Instytut), w kwestiach prawnych, jakie wynikają z prowadzonej przez niego działalności ustawowej.

Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia pomocy prawnej i doradztwa prawnego na rzecz Zamawiającego we wszystkich sprawach prawnych pozostających w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością ustawową. Nie dotyczy to prawa podatkowego i prawa obcego.

Wykonawca będzie świadczyć usługi w szczególności poprzez udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, przygotowywanie projektów aktów wewnętrznie obowiązujących o charakterze abstrakcyjnym (np. regulaminów), przygotowywanie projektów pism zawierających stanowisko prawne i umów w zakresie świadczonych usług, uczestnictwo w posiedzeniach organów Zamawiającego na zaproszenie prowadzącego, reprezentację interesów Zamawiającego w ramach prowadzonych rokowań i negocjacji, a także zastępstwo prawne i procesowe (reprezentacja Zamawiającego w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami administracji, organami egzekucyjnymi, urzędami i instytucjami). Świadczenie pomocy prawnej w zakresie reprezentacji odbywać się będzie na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

Obowiązki Wykonawcy wykonywane będą w siedzibie Wykonawcy oraz w każdym innym miejscu, które jest przeznaczone do realizacji konkretnych zadań. W siedzibie Zamawiającego lub wskazanym przez niego miejscu obowiązki winne być wykonywane dyżury w uzgodnionych dniach roboczych co najmniej cztery razy w miesiącu w łącznym wymiarze co najmniej 36 godzin, przy czym w tygodniu czas tego dyżuru nie powinien być krótszy niż 8 godzin.

Wykonawca będzie realizował umowę w ramach ryczałtu w zakresie do 70 godzin w miesiącu. Do czasu pracy wlicza się również czas wykonywania czynności w Sądach i urzędach oraz czas przygotowania się do rozpraw. Czasem pracy jest również gotowość świadczenia obsługi prawnej, w szczególności, z ramach dyżurów. W przypadku, gdy czas pracy w danym miesiącu przekroczy określony limit godzin pracy, wynagrodzenie będzie liczone wg stawki godzinowej ustalonej przez strony, po uprzednim uprzedzeniu przez Wykonawcę i uzyskaniu potwierdzenia od Zamawiającego zlecenia ponad określony limit godzin pracy.

Strony dopuszczają współudział lub powierzenie przez Wykonawcę wykonania poszczególnych czynności osobom trzecim, jednakże po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Ograniczenie to nie dotyczy:

a/ zwyczajowo dopuszczalnych konsultacji prawnych ze specjalistami w danej dziedzinie, np. notariuszami, rzecznikami patentowymi, biegłymi rewidentami, przy zobowiązaniu konsultantów do zachowania obowiązku poufności,

b/ wykorzystania usług tłumaczy i biegłych dysponujących wiedzą specjalistyczną z dziedzin pozaprawnych, przy dołożeniu staranności w celu zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących danego Zlecenia i Zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie zostanie udzielone na okres do końca 2024 roku.

IV. Wymagania dotyczące wykonawcy i wykaz niezbędnych dokumentów:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- posiada doświadczenie zawodowe jako radca prawny lub adwokat, polegające na wykonaniu minimum 1 obsługi prawnej w okresie ostatnich 3 lata, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie świadczenia obsługi prawnej trwającej nieprzerwanie co najmniej 24 miesiące na rzecz jednego i tego samego podmiotu, w ramach której świadczono kompleksowe doradztwo prawne obejmujące co najmniej zagadnienia z dziedziny prawa pracy, prawa administracyjnego, finansów publicznych oraz prawa cywilnego,

- dysponuje co najmniej 3 osobami, które uczestniczyły w w/w obsłudze prawnej i posiadają tytuł radcy prawnego lub adwokata.

c) spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. formularz ofertowy,

 2. wykaz wykonanych usług oraz osób według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wykonawca w celu uzyskania punktów w ramach kryterium oceny ofert: Współpraca z prawnikiem węgierskim, winien przedłożyć:

 1. porozumienie lub inny dwustronny dokument potwierdzający współpracę/zatrudnienie prawnika węgierskiego (prowadzącego praktykę na terenie Węgier).

V. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego.

Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Seweryna Goszczyńskiego 12

z dopiskiem: „OFERTA - „Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka”

- do dnia 8 lutego 2024 roku (decyduje data wpływu).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Kryteria

Waga [%]

1

Cena brutto

50

2

Stawka za 1h pracy brutto

20

3

Doświadczenie

20

4

Współpraca z prawnikiem węgierskim

10

Ad 1/

Cena oferty brutto w zł za wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach usługi ryczałtowej w wymiarze 70 godzin miesięcznie – waga 50%, max. liczba punktów 50.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie wyliczona wg następującego wzoru:

C - Liczba punktów = (Cn / Cbo) x 50 pkt

gdzie:

Cn – najniższa cena ofertowa brutto

Cbo – cena brutto badanej oferty

C – liczba punktów w kryterium: cena

Cena, o której mowa w kryterium, obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.

Ad 2/

Wysokość stawki godzinowej brutto w zł poza ustalonym ryczałtem – waga 20 %, max. liczba punktów 20.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie wyliczona wg następującego wzoru:

S - Liczba punktów = (Sn / Sbo) x 20 pkt

gdzie:

Sn – najniższa stawka godzinowa brutto spośród badanych ofert;

Sbo – stawka godzinowa brutto badanej oferty.

Cena (stawka), o której mowa w kryterium, obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.

Ad 3/

Doświadczenie wykonawcy – waga 20%, max. liczba punktów 20

Ocena w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu usług kompleksowej obsługi prawnej na rzecz jednego i tego samego podmiotu, w ramach której świadczono kompleksowe doradztwo prawne obejmujące co najmniej zagadnienia z dziedziny prawa pracy, prawa administracyjnego, finansów publicznych oraz prawa cywilnego – wykonanej (czyli zakończonej) lub wykonywanej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie wyliczona poprzez przyznanie punktów za każdą wykazaną wykonaną/wykonywaną stałą/kompleksową obsługę prawną przez Wykonawcę, trwającą:

a) DW1 – do 12 miesięcy, tj. za każdą taką usługę zakwalifikowaną do oceny Wykonawca otrzyma 1 pkt (przy czym maksymalna liczba punktów do zdobycia – 3 pkt);

b) DW2 – od 12 miesiące do 36 miesiące, tj. za każdą taką usługę zakwalifikowaną do oceny Wykonawca otrzyma 2 pkt (przy czym maksymalna liczba punktów do zdobycia – 8 pkt);

c) DW3 - powyżej 36 miesięcy tj. za każdą taką usługę zakwalifikowaną do oceny Wykonawca otrzyma 3 pkt (przy czym maksymalna liczba punktów do zdobycia – 9 pkt).

Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy (DW)” – 20 pkt, gdzie DW = DW1 + DW2 + DW3.

Ad 4/

Współpraca z Kancelarią/prawnikiem węgierskim, waga 10 %, max liczba punktów 10.

Ocena w ramach kryterium „współpraca z Kancelarią/prawnikiem węgierskim” nastąpi na podstawie wykazania współpracy z Kancelarią/prawnikiem węgierskim poprzez przedstawienie stosownego oświadczenia podmiotu współpracującego.

Sumaryczna liczba punktów (P) zostanie obliczona według wzoru:

P= C + S+ DW+ W

gdzie:

P – łączna liczba punktów dla wszystkich kryteriów

C – liczba punktów w kryterium „Cena oferty brutto”

S- liczba punktów w kryterium „Wysokość stawki godzinowej poza ryczałtem”

DW – liczba punktów w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”

W-liczba punktów w kryterium „Współpraca z Kancelarią/prawnikiem węgierskim”.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i zawiadomi o wyborze oferty wszystkich oferentów oraz zamieści informację o wyborze oferenta za stronie internetowej*.

Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2.

Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu Wykonawcy (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy (lub przedstawienia jej do podpisu) oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

IX. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji Instytut udziela pod adresem e-mail: instytut@kurier.plus

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli wysokość najtańszej jest wyższa niż wielkość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zamówienie lub zaistniały wady uniemożliwiające zawarcie prawnie ważnej umowy.

X. Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy/wzór umowy.

Załącznik nr 3 - Wzór wykazu usług.


 

* Dotyczy zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej.

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie stypendiów

Ogłoszenie

naboru wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w roku 2024. Edycja I.


 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedłuża termin naboru wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, opublikowanego na stronie www.kurier.plus.

2. Wniosek składa się na stronie www.wnioski.kurier.plus od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze.

3. Wnioski można składać na okres od dnia 5 marca 2024 r. do dnia 1 listopada 2024 r. Okres, na jaki może być przyznane stypendium, nie może być krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż osiem miesięcy.

4. W przypadku stypendium wypłacanego jednorazowo, wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 80.000,00 zł. Średnia miesięczna wysokość stypendium nie może być wyższa niż 10.000,00 zł.

5. W przypadku stypendium wypłacanego okresowo miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 10.000,00 zł.

6. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 29 stycznia 2024 roku do godziny 12:00.

7. W 2024 roku wyznaczone zostały następujące programy stypendialne mające priorytetowe znaczenie dla realizacji ustawowych celów Instytutu:

 • kontynuacja nauki języka węgierskiego lub polskiego;

 • studia ekspertów i doktorantów;

 • przygotowanie publikacji z zakresu stosunków polsko-węgierskich i środkowoeuropejskich w kontekście Polski i Węgier;

 • przygotowanie publikacji i innych przedsięwzięć popularyzujących postać prof. Wacława Felczaka;

8. Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres e-mail wnioski@kurier.plus.

Regulamin dostępny tutaj: https://kurier.plus/node/3097

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(-) Maciej Szymanowski


 


 

Ogłoszenie o konkursie otwartym

Ogłoszenie o konkursie otwartym
na wnioski w sprawie finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej


 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka - na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej (Dz. U. 2018 r., poz. 2168), przedłuża termin naboru wniosków w konkursie otwartym na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2024 roku na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania w trybie konkursu otwartego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka finansowania lub dofinansowania na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.

2. Wniosek składa się elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze. Aby przejść do wypełniania formularza wniosku kliknij niniejszy link: www.wnioski.kurier.plus.

3. Regulamin, o którym mowa w pkt 1, i wzory załączników udostępnione zostały na stronie Instytutu https://kurier.plus/node/3098

4. Wniosek można złożyć na przedsięwzięcia realizowane nie wcześniej niż od dnia 5 marca 2024 roku i nie później niż do dnia 1 listopada 2024 roku.

5. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 29 stycznia 2024 r. do godziny 12:00.

6. Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres e-mail wnioski@kurier.plus.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na obsługę informatyczną

Warszawa, dnia 21.12.2023

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

W dniu 05.12.2023 ogłoszono zapytanie ofertowe nr IF-ZO-JD/2023/12/02 w przedmiocie: „Świadczenie bieżącej obsługi informatycznej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W Felczaka w roku kalendarzowym 2024.”

Oferty mogły być składane do dnia 19.12.2023

Wpłynęły 4 (słownie: cztery ) zgłoszenia ofertowe spełniające pełne kryteria zapytania ofertowego umieszczonego na stronie Instytutu.

W wyniku dokonania oceny ofert nie podlegającej odrzuceniu, wygrała oferta z najlepszą zaproponowaną ceną oraz kompletem punktów za doświadczenie:

1. MK Software Michał Kulik, Ul. Czarnego Bociana 5a, 96-321 Żabia Wola

W rezultacie wybrano ofertę: MK Software Michał Kulik, Ul. Czarnego Bociana 5a, 96-321 Żabia Wola.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę sprzątania

Warszawa, dnia 21.12.2023

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

W dniu 05.12.2023 ogłoszono zapytanie ofertowe nr IF-ZO-JD/2023/12/01 w przedmiocie: „Usługa kompleksowego sprzątania budynku Instytutu Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka przy ulicy S. Goszczyńskiego 12 w Warszawie na rok 2024.”

Oferty mogły być składane do dnia 19.12.2023 do godziny 18:00

Wpłynęły 2 (słownie: dwa) formularze ofert spełniających pełne kryteria zapytania ofertowego umieszczonego na stronie Instytutu.

W wyniku dokonania oceny ofert nie podlegającej odrzuceniu, wygrała oferta z najniższą zaproponowaną ceną oraz z kompletem punktów za referencje i doświadczenie:

1. SUPERLUX Mirosław Sokołowski, 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 28/15

W rezultacie wybrano ofertę: SUPERLUX Mirosław Sokołowski, 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 28/15.

Ogłoszenie o naborze wniosków stypendialnych

Ogłoszenie

naboru wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w roku 2024. Edycja I.


 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ogłasza nabór wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, opublikowanego na stronie www.kurier.plus.

2. Wniosek składa się na stronie wnioski.kurier.plus od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze.

3. Wnioski można składać na okres od dnia 5 marca 2024 r. do dnia 1 listopada 2024 r. Okres, na jaki może być przyznane stypendium, nie może być krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż osiem miesięcy.

4. W przypadku stypendium wypłacanego jednorazowo, wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 80.000,00 zł. Średnia miesięczna wysokość stypendium nie może być wyższa niż 10.000,00 zł.

5. W przypadku stypendium wypłacanego okresowo miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 10.000,00 zł.

6. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 15 stycznia 2024 roku do godziny 12:00.

7. W 2024 roku wyznaczone zostały następujące programy stypendialne mające priorytetowe znaczenie dla realizacji ustawowych celów Instytutu:

 • kontynuacja nauki języka węgierskiego lub polskiego;

 • studia ekspertów i doktorantów;

 • przygotowanie publikacji z zakresu stosunków polsko-węgierskich i środkowoeuropejskich w kontekście Polski i Węgier;

 • przygotowanie publikacji i innych przedsięwzięć popularyzujących postać prof. Wacława Felczaka;

Regulamin dostępny tutaj: https://kurier.plus/node/3097

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(-) Maciej Szymanowski


 

Ogłoszenie o konkursie otwartym

Ogłoszenie o konkursie otwartym
na wnioski w sprawie finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej


 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka - na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej (Dz. U. 2018 r., poz. 2168), ogłasza konkurs otwarty na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2024 roku na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania w trybie konkursu otwartego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka finansowania lub dofinansowania na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.

2. Wniosek składa się elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze. Aby przejść do wypełniania formularza wniosku kliknij niniejszy link: wnioski.kurier.plus

3. Regulamin, o którym mowa w pkt 1, i wzory załączników udostępnione zostały na stronie Instytutu https://kurier.plus/node/3098

4. Wniosek można złożyć na przedsięwzięcia realizowane nie wcześniej niż od dnia 5 marca 2024 roku i nie później niż do dnia 1 listopada 2024 roku.

5. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 15 stycznia 2024 r. do godziny 12:00.

6. Lista przedsięwzięć priorytetowych poniżej.

Lista priorytetów


 

Zapytanie ofertowe, zestaw do streamingu

Zapytanie ofertowe  nr IF-ZO-DPiKS/2023/12/05

na sprzedaż zestawu do streamingu na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka


 

 • ZAMAWIAJĄCY:


 

Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Seweryna Goszczyńskiego 12

Tel. +48 22 845 08 52

email: redakcja2@kurier.plus

adres strony internetowej: http://www.kurier.plus


 

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty na sprzedaż: zestawu do streamingu w którego skład wchodzą ( 2 miksery,2 statywy na mikrofony, 2 mikrofony, kable mikrofonowe, kamera, licencje, komputer do montażu, czytniki kart, słuchawki, akumulator do słuchawek, kable hdmi, karty pamięci). Zgodnie ze specyfikacją.
 

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 • Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż zestawu do streamingu w którego skład wchodzą ( 2 miksery,
  2 statywy na mikrofony, 2 mikrofony, kable mikrofonowe, kamera, licencje, komputer do montażu, czytniki kart, słuchawki, akumulator do słuchawek, kable hdmi, karty pamięci), zgodnie z sepcyfikacją (w załączeniu)

 

 • MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:


 

 • Zamówienie zostanie zrealizowane od 19.12.2023 do 29.12.2023 r.
 • Zamawiający zakłada, że zamówiony sprzęt zostanie dostarczony kompletny i nieuszkodzony do siedziby Zamawiającego czyli na adres: Seweryna Goszczyńskiego 12, 02-616 Warszawa.


 

 • WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY I WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:


 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
 • Formularz oferty wraz z załącznikami, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1.

 

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

 • Każdy Wykonawca ma prawo złożyć jedną kompletną ofertę.
 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.
 • Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V zapytania.
 • Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
 • Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 • Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. Nie dopuszcza się zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku.
 • Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.
 • Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 • Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).
 • Zamawiający zastrzega, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • Kopie wszelkich dokumentów składanych wraz z ofertą muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


 

 • MIEJCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:


 

 • Oferty należy:
 • składać w siedzibie Instytutu Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka, ul. Goszczyńskiego 12, 02-616 Warszawa z dopiskiem „STREAMING IF”


 

lub


 

 • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja2@kurier.plus w tytule należy wpisać: „STREAMING IF”


 

 • Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2023 do godziny 18:00
 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do miejsca wskazanego w ust. 1.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


 

 • OCENA OFERT:
 • Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


 

Lp.

Kryteria

Maksymalna ilość punktów

1

Cena oferty brutto

100


 

 • Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:
 • Kryterium „cena”

Punkt w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto za całość wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:


 

                       Cmin

C = ------------------------------ x 100

Cbad

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych w badanej ofercie w kryterium ceny

Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej

Cena, o której mowa w kryterium 1) obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.

 • W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.
 • Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i zawiadomi o wyborze oferty po przez zamieszczenie informacji o wyborze oferenta na stronie internetowej.

 • POZOSTAŁE INFORMACJE

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczak informuję, że

 • Administratorem danych osobowych względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Administrator w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka z siedzibą przy ul. Wspólnej 6 w Warszawie , (dalej jako „Administrator”).
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pani/Pan kontaktować pod adresem e-mail: instytut@kurier.plus.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp.
 • Dane Osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Podanie Danych Osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp (wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty).
 • W odniesieniu do Danych Osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 • Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych art. 18 RODO.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 • Załączniki:

Zapytanie ofertowe na świadczenie stałej obsługi informatycznej

Zapytanie ofertowe IF-ZO-JD/2023/12/02

na świadczenie stałej obsługi informatycznej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka


 

 • ZAMAWIAJĄCY:


 

Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Seweryna Goszczyńskiego 12

Tel. +48 22 845 08 52

email: admpoczta@kurier.plus

adres strony internetowej: http://www.kurier.plus


 

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty na kompleksową obsługę informatyczną, w szczególności usługę utrzymania Portalu Instytutu opartego na CMS Drupal oraz nadzoru nad posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami wchodzącymi w skład systemu informatycznego jak i całą infrastrukturą informatyczną w roku kalendarzowym 2024.


 

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 

 • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie bieżącej obsługi informatycznej na rzecz Zamawiającego w roku kalendarzowym 2024, a w szczególności:
 • administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego, w tym konfigurację, instalację, optymalizację działania, aktualizację i rozwiązywanie problemów, usuwanie awarii oraz instalację aktualizacji związanych z serwerami i systemami informatycznymi,
 • zarządzanie siecią komputerową,
 • archiwizację danych znajdujących się na serwerach sieciowych, monitoring wykonywania archiwizacji, aktualizację i ustalenie częstotliwości tworzenia kopii bezpieczeństwa,
 • administrowanie lokalną siecią komputerową, w tym rozwiązywanie problemów związanych z siecią, administrowanie urządzaniami sieciowymi [switche, routery, itd.],
 • zapewnienie pomocy i wsparcia pracownikom Zamawiającego i użytkownikom w pracy z systemem informatycznym oraz z serwisami na których publikowane są treści przez Zamawiającego, w szczególności strona internetowa zleceniodawcy, portale BIP, Facebook, Youtube etc.
 • konfigurowanie i uaktualnianie oprogramowania, w sposób właściwy ze względu na jego przeznaczenie oraz potrzeby,
 • instalacja i konfiguracja nowo zakupionego sprzętu związanego z utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej jak również komputerów i innych urządzeń przeznaczonych dla użytkowników końcowych oraz przenoszenie sprzętu pomiędzy stanowiska pracy, zgodnie z potrzebami po uzgodnieniu z Zamawiającym,
 • utrzymanie poprawnego działania oraz aktualizację oprogramowania portalu Zamawiającego (update, upgrade itd.),
 • rozbudowa portalu Zamawiającego i wprowadzanie nowych funkcjonalności według zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego,
 • dbanie o bezpieczeństwo sieci oraz integralność i poufność zgromadzonych danych, w tym współpraca z pracownikami Zamawiającego,
 • przygotowywanie pisemnych opracowań: informacji, analiz i opinii dotyczących infrastruktury, bezpieczeństwa, ryzyka na potrzeby Zamawiającego.
 • Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowne, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
 • Szacunkowe zapotrzebowanie godzinowe na okres realizacji umowy wynosi 64 roboczogodziny miesięcznie.
 • MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 • Zamówienie zostanie udzielone do 31.12.2024 r.
 • Zamawiający zakłada, że obsługa będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego w ustalony dzień tygodnia po 4 roboczogodziny oraz dodatkowo zdalnie w pozostałych dniach na zlecenie Zamawiającego.


 

 • WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY I WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

 • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
 • Formularz oferty wraz z załącznikami, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1.
 • Wykaz posiadanego doświadczenia oraz długości prowadzenia działalności/ pracy w branży IT wraz z dowodami ocenianymi w kryterium Doświadczenie, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2.
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. odpis z KRS). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.


 

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 • Każdy Wykonawca ma prawo złożyć jedną kompletną ofertę.
 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.
 • Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V zapytania.
 • Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
 • Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 • Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. Nie dopuszcza się zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku.
 • Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.
 • Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 • Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).
 • Zamawiający zastrzega, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • Kopie wszelkich dokumentów składanych wraz z ofertą muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


 

 • MIEJCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:


 

 • Oferty należy:
 • składać w siedzibie Instytutu Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka, ul. Goszczyńskiego 12, 02-616 Warszawa z dopiskiem „Zamówienie na świadczenie stałej obsługi informatycznej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w roku 2024”

lub

 • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admpoczta@kurier.plus w tytule należy wpisać: „Zamówienie na świadczenie stałej obsługi informatycznej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w roku 2024”


 

 • Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2023 do godziny 17:00
 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do miejsca wskazanego w ust. 1.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • OCENA OFERT:
 • Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


 

Lp.

Kryteria

Maksymalna ilość punktów

1

Cena oferty brutto

70

2

Doświadczenie wykonawcy

30

 • Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:
 1. Kryterium „cena”

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny za roboczogodzinę (60 min) brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:


 

                      Cmin

C = ------------------------------ x 70

                                     Cbad

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych w badanej ofercie w kryterium ceny

Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej

Cena, o której mowa w kryterium 1) obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.

 1. Kryterium Doświadczenia Wykonawcy

Punktowane w tym kryterium będzie :

 1. posiadanie doświadczenia w obsłudze CMS Drupal,
 2. posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia usługi typu „HelpDesk”,
 3. posiadania doświadczenia w zakresie nadzoru i kontroli nad stanem bezpieczeństwa systemów ICT/OT, a także w zarządzaniu sieciami LAN/WAN i infrastrukturą serwerową, a także tworzeniem kodu HTML/CSS/JS zgodnego z W3C oraz najważniejszymi przeglądarkami internetowymi (FireFox, Chrome, Safari, Internet Explorer ),
 4. długość prowadzenia działalności gospodarczej / pracy w obszarze IT.


 

Lp.

Doświadczenie

Punkty

 •  

Posiadanie doświadczenie w obsłudze CMS Drupal do 2 lat

0

Posiadanie doświadczenie w obsłudze CMS Drupal powyżej 2 lata – 5 lat

5

Posiadanie doświadczenie w obsłudze CMS Drupal powyżej 5 lat

10

 •  

Posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia usługi HelpDesk do 2 lat

0

Posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia usługi HelpDesk powyżej 2lat do 5 lat

5

Posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia usługi HelpDesk powyżej 5 lat

10

 •  

Posiadania doświadczeniem w zakresie nadzoru i kontroli nad stanem bezpieczeństwa systemów ICT/OT, a także w zarządzaniu sieciami LAN/WAN i infrastrukturą serwerową, a także tworzeniem kodu HTML/CSS/JS zgodnego z W3C oraz najważniejszymi przeglądarkami internetowymi (FireFox, Chrome, Safari, Internet Explorer do 2 lat

0

Posiadania doświadczeniem w zakresie nadzoru i kontroli nad stanem bezpieczeństwa systemów ICT/OT, a także w zarządzaniu sieciami LAN/WAN i infrastrukturą serwerową, a także tworzeniem kodu HTML/CSS/JS zgodnego z W3C oraz najważniejszymi przeglądarkami internetowymi (FireFox, Chrome, Safari, Internet Explorer powyżej 2 lat

5

 •  

 

Prowadzenia działalności gospodarczej / pracy w obszarze IT (do 5 lat)

0

Prowadzenia działalności gospodarczej / pracy w obszarze IT powyżej 5 lat

5


 

Powyższe kryteria powinny być potwierdzone dowodami o należytym ich wykonaniu (np. referencje, oświadczenia) .

Wykaz wykonanych usług ocenianych w kryterium Doświadczenie Wykonawcy powinien być wypełniony według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2.

Brak niezbędnych informacji lub dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług informatycznych będzie skutkować nieprzyznaniem punktów w tym kryterium, a Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia dokumentów w tym zakresie.

Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 30 pkt.

 • Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz otrzyma największą liczbę punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach zgodnie z poniższym wzorem:

LP =C + D

gdzie:

LP- całkowita liczba punktów przyznanych ofercie

C- liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Cena

D- liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Doświadczenie.

 • W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.


 

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ ZAWARCIA UMOWY:
 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.
 • Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i zawiadomi o wyborze oferty po przez zamieszczenie informacji o wyborze oferenta na stronie internetowej.


 

 • POZOSTAŁE INFORMACJE


 

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczak informuję, że

 • Administratorem danych osobowych względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Administrator w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka z siedzibą przy ul. Wspólnej 6 w Warszawie , (dalej jako „Administrator”).
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pani/Pan kontaktować pod adresem e-mail: instytut@kurier.plus.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp.
 • Dane Osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Podanie Danych Osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp (wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty).
 • W odniesieniu do Danych Osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 • Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych art. 18 RODO.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)


 

 • Załączniki:


 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania

Zapytanie ofertowe nr IF-ZO-JD/2023/12/01

na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Instytutu Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka przy ulicy S. Goszczyńskiego 12 w Warszawie na rok 2024 

 • ZAMAWIAJĄCY:


 

Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Seweryna Goszczyńskiego 12

Tel. +48 22 845 08 52

email: admpoczta@kurier.plus

adres strony internetowej: http://www.kurier.plus


 

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty na usługę: kompleksowego sprzątania budynku Instytutu Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka (powierzchnia użytkowa około 350 m²) przy ulicy S. Goszczyńskiego 12 w Warszawie na rok 2024.
 

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 • Sprzątanie budynku 2 razy w tygodniu po (6 godzin każdy dzień) lub 4 razy w tygodniu ( po 3 godziny każdy dzień):
 • Sprzątanie 10 pomieszczeń biurowych : odkurzanie, mycie podłóg, ścieranie kurzy, przecieranie na wilgotno (biurek, szafek oraz stolików -płynem lub ścierkami przewidzianymi do tego typu mebli) opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków
 • Sprzątanie ciągów komunikacyjnych( schodów, korytarzy): odkurzanie chodników, mycie podłóg, ścieranie kurzy
 • Sprzątanie kuchni i pomieszczenia socjalnego: odkurzanie/mycie podłogi/ wycieranie blatów, opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków raz w miesiącu mycie zlewu, czyszczenie  sprzętów kuchennych (okap, mikrofala, płyta indukcyjna, lodówki)
 • Sprzątanie toalet ( 6 pomieszczeń): opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków, uzupełnianie środków higienicznych w toaletach, mycie muszli klozetowych, mycie umywalek, mycie podłóg, mycie kabin prysznicowych, wycieranie luster
 • Sprzątanie sali konferencyjnej dużej: raz w miesiącu odkurzanie, mycie podłóg, ścieranie kurzy
 • Sprzątanie sali konferencyjnej małej: 2 razy w tygodniu odkurzanie, mycie podłóg, ścieranie kurzy
 • Mycie dwustronne okien i drzwi tarasowych (około 60 m²) 2 razy w roku.


 

 • MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

 • Zamówienie zostanie zrealizowane od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.
 • Zamawiający zakłada, że usługa będzie świadczona regularnie w siedzibie Zamawiającego, adres: Seweryna Goszczyńskiego 12, 02-616 Warszawa Mokotów. 
 • WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY I WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

 • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:
 • Formularz odpowiedzi ofertowej wraz z załącznikami, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1.

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

 • Każdy Wykonawca ma prawo złożyć jedną kompletną ofertę.
 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.
 • Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V zapytania.
 • Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
 • Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 • Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. Nie dopuszcza się zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku.
 • Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.
 • Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 • Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).
 • Zamawiający zastrzega, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • Kopie wszelkich dokumentów składanych wraz z ofertą muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 • MIEJCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 • Oferty należy:
 • składać w siedzibie Instytutu Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka, ul. Goszczyńskiego 12, 02-616 Warszawa z dopiskiem „Usługa kompleksowego sprzątania budynku Instytutu Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka przy ulicy S. Goszczyńskiego 12 w Warszawie na rok 2024.”

lub

 • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admpoczta@kurier.plus w tytule należy wpisać: Zamówienie na „Usługę kompleksowego sprzątania budynku Instytutu Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka przy ulicy S. Goszczyńskiego 12 w Warszawie na rok 2024.”

 • Termin składania ofert upływa dnia 19.12.2023 do godziny 17:00
 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do miejsca wskazanego w ust. 1.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • OCENA OFERT:
 • Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


 

Lp.

Kryteria

Maksymalna ilość punktów

1

Cena oferty brutto za cały rok

70

2

Referencje w tym:

5 referencji

10 referencji

15 referencji

3 punktów

6 punktów

11 punktów

3

Doświadczenie ( minimum 10 lat)

10 punktów


 

 • Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Kryterium „cena”

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto za całość wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

                       Cmin

C = ------------------------------ x 100

Cbad

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych w badanej ofercie w kryterium ceny

Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej

Cena, o której mowa w kryterium 1) obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.

  1. Kryterium „Referencje” Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie załączonych przez Wykonawcę w ofercie referencji ( patrz tabela na poprzedniej stronie).
  2. Kryterium „Doświadczenie”- Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie załączonego przez Wykonawcę w ofercie dokumentu potwierdzającego minimum 10 letnie doświadczenie np. odpis z KRS ( patrz tabela na poprzedniej stronie).
 • W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.
 • INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.
 • Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i zawiadomi o wyborze oferty po przez zamieszczenie informacji o wyborze oferenta na stronie internetowej.

 • POZOSTAŁE INFORMACJE

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczak informuję, że

 • Administratorem danych osobowych względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Administrator w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka z siedzibą przy ul. Wspólnej 6 w Warszawie , (dalej jako „Administrator”).
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pani/Pan kontaktować pod adresem e-mail: instytut@kurier.plus.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp.
 • Dane Osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Podanie Danych Osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp (wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty).
 • W odniesieniu do Danych Osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 • Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych art. 18 RODO.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

 • Załączniki:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE o Usługę wydruku Informatora Instytutu

ZAPYTANIE OFERTOWE

IF-ZO-DPiKS/2023/12/04

I. Zamawiający:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

Tel. +48 22 845-08-51

email: redakcja2@kurier.plus

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Usługę wydruku Informatora Instytutu, na podstawie pliku pdf, który przekaże Zamawiający do dnia 15 grudnia br

II. Opis przedmiotu zamówienia

II.1. Informacje o książce:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydrukowania informatora rocznego Instytutu

 2. Rozmiar druku: Rozmiar druku: 200 X 150 mm, kolorystyka okładki 4+4, kolorystyka środka, papier w środku offset 120g, okładka – kreda 350g, 500 sztuk w druku offsetowym z oprawą miękką szyto-klejoną.

(wzór publikacji dostępne na życzenie)

 1. Objętość: ok. 850 stron

 2. Nakład: 500 szt


 

II.2. Zadania Wykonawcy:

1. W ramach zamówienia należy wykonać:

 1. Wydrukowanie książki.

 2. Dostarczenie wydrukowanego nakładu do siedziby Zamawiającego w terminie do 21 grudnia 2023 r.


 

III. Wymagania dotyczące wykonawcy i wykaz niezbędnych dokumentów:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonania zamówienia, oraz dysponują do tego potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania.

b) Spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków bezstronności i niezależności zawartego w formularzu ofertowym.

W związku z powyższym oferent winien złożyć następujące dokumenty:

 1. ofertę zgodną z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania;

IV. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny. Zaoferowana cena będzie stanowić różnicę pomiędzy planowanymi kosztami wydania książki a spodziewanym przychodem ze sprzedaży.

Cenę oferty i kalkulację kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego.

Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca, według swojego uznania może też przedstawić tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, które nie wymaga poświadczenia za zgodność.

V. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być dostarczona na adres:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

z dopiskiem: „Kurier/Futár

albo

przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja2@kurier.plus w tytule należy wpisać: „Kurier/Futár”

Termin składania ofert do dnia 8 grudnia. 2023 roku, do godz. 10.00.

Datę i godzinę złożenia oferty określa moment wpływu oferty do sekretariatu lub moment wprowadzenia wiadomości mailowej z ofertą do systemu informatycznego Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 8 grudnia. 2023 roku, do godz. 11.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, tj:

1) oczywistą omyłkę pisarską – bezsporną, nie budzącą wątpliwości omyłkę dotycząca wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.

2) oczywistą omyłkę rachunkową – omyłkę dotyczącą działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia;

3) inne omyłki – polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

VI. Ocena ofert

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w następujących kryteriach:

Lp.

Kryteria

Maksymalna liczba punktów

1

Cena

100

1. Cena, o której mowa w kryterium, obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i zawiadomi o wyborze oferty wszystkich oferentów oraz zamieści informację o wyborze oferenta na stronie internetowej.

Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców projekt umowy – załącznik nr 3.

Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu Wykonawcy (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy (lub przedstawienia jej do podpisu) oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

VIII. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Gáspár Keresztes pod numerem telefonu +48665505609 oraz adresem email: redakcja2@kurier.plus.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli najkorzystniejsza oferta będzie większa niż maksymalna kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie.


 

IX. Załączniki:

Nr. 1. Wzór formularza ofertowego

Nr 3. Istotne postanowienia umowy

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Warszawa, dnia 27.10.2023

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

W dniu 18.10.2023 ogłoszono zapytanie ofertowe nr IF-ZO-JD/2023/10/08 w przedmiocie: „Sprzedaż: 10 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz ze stacjami dokującymi oraz 6 monitorów 27 calowych.”

Oferty mogły być składane do dnia 25.10.2023 do godziny 18:00

Wpłynęło 13 (słownie: trzynaście) formularzy ofertowych spełniających pełne kryteria zapytania ofertowego umieszczonego na stronie Instytutu.

W wyniku dokonania oceny ofert nie podlegającej odrzuceniu, wygrała oferta z najniższą zaproponowaną ceną:

Lp

Nazwa oferenta

1.

13p Sp. z o.o. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

W rezultacie wybrano ofertę: 13p Sp. z o.o. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław.

Zapytanie ofertowe na sprzęt komputerowy

Zapytanie ofertowe

na sprzęt komputerowy


 

 • ZAMAWIAJĄCY:


 

Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Seweryna Goszczyńskiego 12

Tel. +48 22 845 08 52

email: admpoczta@kurier.plus

adres strony internetowej: http://www.kurier.plus


 

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty na sprzedaż: 10 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) wraz ze stacjami dokującymi oraz 6 monitorów 21 calowych.
 

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 • Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 10 sztuk komputerów przenośnych( laptopów) wraz ze stacjami dokującymi oraz 6 monitorów 21 calowych:

 • Model laptopa: Lenovo ThinkPad T14 G3 21AH00CSPB i7-1255U 14,0 WUXGA 16GB 512SSD Int W10Pro,

 • model stacji dokującej: Lenovo Think Pad USB-C Dock

 • model monitora: Dell S2721 H210-AXLE,.


 

 • MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:


 

 • Zamówienie zostanie zrealizowane od 30.10.2023 do 10.11.2023 r.

 • Zamawiający zakłada, że zamówiony sprzęt zostanie dostarczony kompletny i nieuszkodzony do siedziby Zamawiającego czyli na adres: Seweryna Goszczyńskiego 12, 02-616 Warszawa.


 

 • WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY I WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:


 

 • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 • Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

 • Formularz oferty wraz z załącznikami, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1.


 


 

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:


 

 • Każdy Wykonawca ma prawo złożyć jedną kompletną ofertę.

 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.

 • Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V zapytania.

 • Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 • Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

 • Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. Nie dopuszcza się zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku.

 • Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.

 • Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 • Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

 • Zamawiający zastrzega, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 • Kopie wszelkich dokumentów składanych wraz z ofertą muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


 


 


 

 • MIEJCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:


 

 • Oferty należy:

 • składać w siedzibie Instytutu Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka, ul. Goszczyńskiego 12, 02-616 Warszawa z dopiskiem „Zamówienie na sprzedaż 10 sztuk komputerów przenośnych( laptopów) wraz ze stacjami dokującymi oraz 6 monitorów 21 calowych na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka”


 

lub


 

 • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admpoczta@kurier.plus w tytule należy wpisać: „Zamówienie na sprzedaż 10 sztuk komputerów przenośnych( laptopów) wraz ze stacjami dokującymi oraz 6 monitorów 21 calowych na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka”


 

 • Termin składania ofert upływa dnia 25.10.2023 do godziny 18:00

 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do miejsca wskazanego w ust. 1.

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.

 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


 

 • OCENA OFERT:

 • Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


 

Lp.

Kryteria

Maksymalna ilość punktów

1

Cena oferty brutto

100


 

 • Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:

 • Kryterium „cena”

Punkt w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto za całość wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:


 

                  Cmin

C = ------------------------------ x 70

Cbad

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych w badanej ofercie w kryterium ceny

Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej

Cena, o której mowa w kryterium 1) obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.

 • W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.

 • Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i zawiadomi o wyborze oferty po przez zamieszczenie informacji o wyborze oferenta na stronie internetowej.

 • POZOSTAŁE INFORMACJE


 

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczak informuję, że

 • Administratorem danych osobowych względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Administrator w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka z siedzibą przy ul. Wspólnej 6 w Warszawie , (dalej jako „Administrator”).

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pani/Pan kontaktować pod adresem e-mail: instytut@kurier.plus.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp.

 • Dane Osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 • Podanie Danych Osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp (wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty).

 • W odniesieniu do Danych Osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

 • Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych art. 18 RODO.

 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)


 

Załączniki:


 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Nr zamówienia IF-ZO/RP/2023/03/01 z dnia 22.03.2023

Została wybrana firma Biuro Audytorskie Sadren sp. z o.o. 00-810 Warszawa, Srebrna 16

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Warszawa, dnia 7.08.23 r.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

W dniu 20.07.2023 ogłoszono zapytanie ofertowe nr IF-ZO-AK-2023/07/02 w przedmiocie: „zapewnienie bazy noclegowej w Krasiczynie i/lub poza Krasiczynem w odległości nie większej niż 15 km [wg ilości kilometrów wyznaczonej trasą drogową], dla 180 uczestników, artystów i wykonawców usług świadczonych podczas organizowanego przez Instytut wydarzenia kulturalno-edukacyjnego: VI Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego w terminie od 28 sierpnia do 1 września 2023

Oferty mogły być składane do dnia 31.07.2023 roku.

Do Instytutu wpłynęły 4 (słownie: cztery) formularze ofertowe. Jedna z ofert została odrzucona ze względu na nieuzupełnienie brakujących informacji niezbędnych w ocenie. Trzy z nich spełniały pełne kryteria zapytania ofertowego umieszczonego na stronie Instytutu.

W wyniku dokonania oceny ofert nie podlegającej odrzuceniu, wygrały oferty częściowe z zaproponowaną ceną:

LP.

NAZWA OFERENTA

Cena jednostkowa brutto

Całkowita cena brutto

LICZBA MIEJSC W OFEROWANEJ BAZIE NOCLEGOWEJ

1.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6 [37-700]

45 zł brutto

16 200 zł brutto

90

2.

GROTA” – Maciej Dobosz, Krasiczyn 157 [37-741]

86,40 zł brutto

10 368 zł brutto

30

3.

Hotel Accademia, wyb. J. Piłsudskiego 4, 37-700 Przemyśl

115 zł brutto

27 600 zł brutto

60


 

W rezultacie wybrano 3 oferty częściowe: 

- Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6 [37-700]

- „GROTA” – Maciej Dobosz, Krasiczyn 157 [37-741]

- Hotel Accademia, wyb. J. Piłsudskiego 4, 37-700 Przemyśl

Zapytanie ofertowe na zapewnienie bazy noclegowej

Nr zamówienia: IF-ZO-AK-2023/07/02

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12, tel. +48 22 84 50 852

email: instytut@kurier.plus

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający prosi o ofertę na zapewnienie bazy noclegowej na organizację VI Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie bazy noclegowej w Krasiczynie i/lub poza Krasiczynem w odległości nie większej niż 15 km [wg ilości kilometrów wyznaczonej trasą drogową], dla 180 uczestników, artystów i wykonawców usług świadczonych podczas organizowanego przez Instytut wydarzenia kulturalno-edukacyjnego: VI Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego w terminie od 28 sierpnia do 1 września 2023.

Szczegółowy przedmiot zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty częściowej, tj. oferty zapewnienia bazy noclegowej dla 30 osób lub wielokrotności tej liczby (np. 60, 90 osób, itp.), nie więcej niż dla 180 osób. Oferenci mogą złożyć oferty na każdą z tych wielokrotności bądź jedynie na wybrane według własnego uznania.

III. Termin wykonania zamówienia:

28 sierpnia – 1 września 2023 r.

IV. Zamówienia dodatkowe/uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia dodatkowych usług noclegowych o wartości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego w przypadku, gdy w trakcie realizacji wydarzenia zajdzie konieczność zapewnienia noclegu uczestnikom nie przewidzianym wcześniej.

V. Wymagania dotyczące wykonawcy i wykaz niezbędnych dokumentów:

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca, składając ofertę, powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. formularz oferty z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego;

 2. informacje o obiektach, w których świadczone będą usługi, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

Oferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w PLN i musi obejmować sumę oferowanych usług wskazanych w przedmiocie zamówienia.

Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie zmiany, naniesione przez Oferenta w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego.

Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Sprzedawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację, przesłane mailem lub np. zszyte, spięte, zbindowane itp.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka,

02-616 Warszawa, ul. S. Goszczyńskiego 12

z dopiskiem:

oferta na bazę noclegową VI. Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego”

albo przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: akalamarska@kurier.plus

w tytule maila należy wpisać:

oferta na bazę noclegową VI. Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego”

Oferta powinna być przesłana do dnia 31.07.2022 r. (decyduje data wpływu).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Kryteria

Waga [%]

1.

Cena

100 %

Cena, o której mowa w kryterium, obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Oferenta. W sytuacji, gdy Oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Oferent nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Oferenta.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i zawiadomi o wyborze oferty wszystkich oferentów oraz zamieści informację o wyborze Oferenta na stronie internetowej.

Zamawiający przekazuje do wiadomości Oferentów istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2.

Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu Oferentowi (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

Oferent zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy (lub przedstawienia jej do podpisu) oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Oferent uchyla się od zawarcia umowy.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

X. Informacje:

Dodatkowych informacji udziela: Krzysztof Szczerba, kszczerba@kurier.plus, + 48 665 667 603 lub Aneta Kalamarska, akalamarska@kurier.plus, +48 665 504 609

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli wysokość najtańszej jest wyższa niż wielkość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zamówienie lub zaistniały wady uniemożliwiające zawarcie prawnie ważnej umowy.

XI. Załączniki:

Formularz ofertowy

Wzór opisu obiektu

Szczegółowy opis zamówienia

Istotne postanowienia umowy.

sporządziła:

____________

Aneta Kalamarska


 

Odwołanie zapytania ofertowego na zapewnienie bazy noclegowej

Nr zamówienia IF-ZO-AK/2023/07/01

Komunikat

Zamawiający:

Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

Tel. +48 22 845 08 52

email: instytut@kurier.plus 

Zamawiający, stosownie do pkt X zapytania ofertowego na „zapewnienie bazy noclegowej w Krasiczynie i/lub poza Krasiczynem w odległości nie większej niż 15 km [wg ilości kilometrów wyznaczonej trasą drogową], dla 180 uczestników, artystów i wykonawców usług świadczonych podczas organizowanego przez Instytut wydarzenia kulturalno-edukacyjnego: VI Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego”, odwołuje to zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe na usługi hotelowe

Nr zamówienia: IF-ZO-AK-2023/07/01

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12, tel. +48 22 84 50 852

email: instytut@kurier.plus

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający prosi o ofertę na zapewnienie bazy noclegowej na organizację VI Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie bazy noclegowej w Krasiczynie i/lub poza Krasiczynem w odległości nie większej niż 15 km [wg ilości kilometrów wyznaczonej trasą drogową], dla 180 uczestników, artystów i wykonawców usług świadczonych podczas organizowanego przez Instytut wydarzenia kulturalno-edukacyjnego: VI Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego w terminie od 28 sierpnia do 1 września 2023.

Szczegółowy przedmiot zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty częściowej, tj.

I część – usługa zapewnienia bazy noclegowej dla 80 osób

II część – usługa zapewnienia bazy noclegowej dla 60 osób

III część – usługa zapewnienia bazy noclegowej dla 40 osób.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia na 100, 120, 140 osób lub 180 osób jednemu podmiotowi, jeśli oferta łączna będzie korzystniejsza niż w przypadku zamówień częściowych i konkurencyjna wobec pozostałych ofert.

III. Termin wykonania zamówienia:

28 sierpnia – 1 września 2023 r.

IV. Zamówienia dodatkowe/uzupełniające.

Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia dodatkowych usług noclegowych o wartości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego w przypadku, gdy w trakcie realizacji wydarzenia zajdzie konieczność zapewnienia noclegu uczestnikom nie przewidzianym wcześniej.

V. Wymagania dotyczące wykonawcy i wykaz niezbędnych dokumentów:

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca, składając ofertę, powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. formularz oferty z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego;

 2. informacje o obiektach, w których świadczone będą usługi, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta.

Oferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w PLN i musi obejmować sumę oferowanych usług wskazanych w przedmiocie zamówienia.

Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie zmiany, naniesione przez Oferenta w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego.

Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Sprzedawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację, przesłane mailem lub np. zszyte, spięte, zbindowane itp.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka,

02-616 Warszawa, ul. S. Goszczyńskiego 12

z dopiskiem:

oferta na bazę noclegową VI. Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego”

albo przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: akalamarska@kurier.plus

w tytule maila należy wpisać:

oferta na bazę noclegową VI. Polsko-Węgierskiego Uniwersytetu Letniego”

Oferta powinna być przesłana do dnia 30.07.2022 r. (decyduje data wpływu).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Kryteria

Waga [%]

1.

Cena

100 %

Cena, o której mowa w kryterium, obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Oferenta. W sytuacji, gdy Oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Oferent nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Oferenta.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Oferentów, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i zawiadomi o wyborze oferty wszystkich oferentów oraz zamieści informację o wyborze Oferenta na stronie internetowej.

Zamawiający przekazuje do wiadomości Oferentów istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2.

Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu Oferentowi (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

Oferent zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy (lub przedstawienia jej do podpisu) oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Oferent uchyla się od zawarcia umowy.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

X. Informacje:

Dodatkowych informacji udziela: Krzysztof Szczerba, kszczerba@kurier.plus, + 48 665 667 603 lub Aneta Kalamarska, akalamarska@kurier.plus, +48 665 504 609

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli wysokość najtańszej jest wyższa niż wielkość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zamówienie lub zaistniały wady uniemożliwiające zawarcie prawnie ważnej umowy.

XI. Załączniki:

Formularz ofertowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Istotne postanowienia umowy

sporządziła:

____________

Aneta Kalamarska


 

OGŁOSZENIE O PRZYZNANIU STYPENDIUM

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, po rozpoznaniu wniosków o przyznanie stypendium w II edycji na rok 2023 za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej i po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Ekspertów,

przyznaje stypendium:

Panu Duszanowi Józefowi Augustynowi w kwocie 7 482,00 brutto na okres 6 miesięcy,

Panu Dénesowi Alpárowi w kwocie 8 550,00 brutto na okres 4 miesięcy,

Panu Krzysztofowi Makselowi w kwocie 6 348,00 brutto na okres 6 miesięcy,

Pani Marii Magdalenie Zimie-Marjańskiej w kwocie 6 374,08 brutto na okres 6 miesięcy,

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Doc. dr hab. Maciej Szymanowski


 

Zapytanie ofertowe o przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

Nr zamówienia IF-ZO/RP/2023/03/01

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

Tel. +48 22 694 84 17

email; instytut@kurier.plus

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośba o przedstawienie oferty na

- Usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej za rok 2023 i 2024,

Roczne sprawozdanie składa się z:

 1. Bilansu

 2. Rachunku zysków i strat

 3. Informacji dodatkowej.

Informacja dodatkowa zawiera dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby roczne sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawiało sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Instytutu, i obejmuje:

 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego, oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego;

 2. dodatkowe informacje i objaśnienia:

 1. do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy,

 2. proponowany podział zysku lub sposób pokrycia straty,

 3. inne informacje istotne dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

Firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident winni dysponować kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania. Firma audytorska oraz kluczowy biegły rewident podejmą niezbędne działania w celu zapewnienia, żeby przy przeprowadzaniu badania na ich niezależność nie wpływał żaden rzeczywisty ani potencjalny konflikt interesów, relacje gospodarcze ani żadne inne bezpośrednie lub pośrednie relacje między badaną jednostką a firmą audytorską członkami zespołu wykonującego badanie, członkami sieci, do której należy firma audytorska, kierownictwem firmy audytorskiej lub osobami związanymi z nimi stosunkiem kontroli. Biegły rewident oraz firma audytorska są zobowiązani zachować w tajemnicy wszystkie informacje i dokumenty, do których mieli dostęp w trakcie wykonywania czynności rewizji finansowej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania uzyskiwane przez firmę audytorską biegłych rewidentów oraz podwykonawców działających w ich imieniu i na ich rzecz nie może być:

 • uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania;

 • kształtowane lub uzależnione od świadczenia na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych dodatkowych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską lub jakikolwiek podmiot powiązany z firmą audytorską lub należący do sieci.

 1. Termin wykonania zamówienia:

15 luty 2024 rok

 1. Wymagania dotyczące wykonawcy i wykaz niezbędnych dokumentów:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj:

- jest wpisany na liście firm audytorskich w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub innej równorzędnej liście prowadzone na terenie UE;

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

n/d

 1. spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

a) formularz oferty,

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień Sporządzenia oferty.

Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego.

Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres:

Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

z dopiskiem: „oferta na usługę badania sprawozdania finansowego za 2023 i 2024”

albo

przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rpiotrowska@kurier.plus w tytule należy wpisać: „oferta na usługę badania sprawozdania finansowego za 2023 i 2024",

- do dnia 31 maja 2023 rok decyduje data wpływu).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Kryteria

Waga [%]

1

Cena (wartość przedmiotu zamówienia)

100

 

 

 


 

Cena, o której mowa w kryterium, obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Otrzymane oferty zostaną przedstawione organowi zatwierdzającemu sprawozdanie, ti. Radzie Instytutu, która dokona wyboru oferty. Następnie Zamawiający zawiadomi o wyborze oferty wszystkich oferentów.

Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców projekt umowy - załącznik: nr 2.

Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu Wykonawcy (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy (lub przedstawienia jej do: podpisu) oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Romualda Piotrowska pod numerem telefonu 605 507 336 oraz adresem email: rpiotrowska@kurier.plus.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli wysokość najtańszej jest wyższa niż wielkość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zamówienie lub zaistniały wady uniemożliwiające zawarcie prawnie ważnej umowy.

 1. Załączniki;

Załącznik do zapytania ofertowego.

Istotne postanowienia umowy.

Wzór formularza ofertowego

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie stypendiów

Ogłoszenie

naboru wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w roku 2023. Edycja II.

 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ogłasza nabór wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, opublikowanego na stronie www.kurier.plus.

2. Wniosek składa się na stronie www.wnioski.kurier.plus od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze.

3. Wnioski można składać na okres od dnia 1 maja 2023 r. do dnia 1 listopada 2023 r. Okres, na jaki może być przyznane stypendium, nie może być krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

4. W przypadku stypendium wypłacanego jednorazowo, wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 60.000,00 zł. Średnia miesięczna wysokość stypendium nie może być wyższa niż 10.000,00 zł.

5. W przypadku stypendium wypłacanego okresowo miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 10.000,00 zł.

6. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 6 kwietnia 2023 roku do godziny 23:59.

7. W 2023 roku wyznaczone zostały następujące programy stypendialne mające priorytetowe znaczenie dla realizacji ustawowych celów Instytutu:

 • kontynuacja nauki języka węgierskiego lub polskiego;

 • studia ekspertów i doktorantów;

 • przygotowanie publikacji z zakresu stosunków polsko-węgierskich i środkowoeuropejskich w kontekście Polski i Węgier;

 • przygotowanie publikacji i innych przedsięwzięć popularyzujących postać prof. Wacława Felczaka;

Regulamin dostępny tutaj: https://kurier.plus/node/3097

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(-) Maciej Szymanowski

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PODEJMOWANE NA RZECZ WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PODEJMOWANE NA RZECZ WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, po rozpoznaniu wniosków w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2023 roku złożonych w ramach otwartego konkursu ogłoszonego na stronie www.kurier.plus w dniu 15.12.2022 r. oraz po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu komisji ekspertów,

ogłasza listę podmiotów, którym dotychczas przyznano wsparcie:

Lp.

Nr wniosku

WNIOSKODAWCA

PRZYZNANA KWOTA

1.

3

Stowarzyszenie Kolbuszowski Klub Sportowy „Kolbuszowianka”

25 800

2.

4

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie

19 850

3.

5

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

55 000

4.

7

Stowarzyszenie Przyjaciół, Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

69 200

5.

9

Fundacja Filmowa Polscy Wychodźcy

116 771

6.

15

Fundacja Ekogazeta

4 500

7.

18

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Widełce

14 200

8.

24

Fundacja Teatr Wschodni

19 640

9.

25

Przemyskie Towarzystwo Kulturalne

39 450

10.

28

Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów

25 300

11.

31

Towarzystwo Rapperswilskie

14 300

12.

38

Fundacja Mirakle

34 663,30

13.

39

Samorządowa Instytucja Kultury Park Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”

69 000

14.

43

Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

39 950

15.

45

Stowarzyszenie Sportowe Sokół Tarnów

28 500

16.

46

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie

50 550

17.

47

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk

11 180

18.

49

Reconciliatio Esterházy János Egyesület

30 000

19.

50

Stowarzyszenie Historii Spytkowic

17 520

20.

54

Stowarzyszenie ArtMusicArtist

15 867

21.

55

Gmina Rymanów

11 350

22.

56

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 - Szkoła Podstawowa nr 15 we Wrocławiu

48 500

23.

58

Fundacja Trasa dla Bobasa”

35 100

24.

60

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Buczu

24 741

25.

61

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie

46 440

26.

65

Fundacja Polska Zwycięska 1920-2020

12 500

27.

66

Uczniowski Klub Sportowy Orientpark.pl” Iwiny

44 420

28.

82

Miejski Klub Sportowy Tęcza Krosno Odrzańskie

32 000

29.

83

Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe

26 600

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Doc. Dr hab. Maciej Szymanowski

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IF-ZO-AK/2023/02/1 z dn. 16 lutego 2023 roku

I. Zamawiający:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

NIP: 7010842230, REGON 380982320

Tel. +48 22 845-08-51

email: instytut@kurier.plus

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: usługę wydania przekładu na język polski książki „Erdélyi történet I-III.” autorstwa Miklósa Bánffyego

II. Opis przedmiotu zamówienia

II.1. Informacje o książce:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydania przetłumaczonego na język polski 1 tomu książki Erdélyi történet I-III.” autorstwa Miklósa Bánffyego [dalej książka].

2. Zamawiający jest nabywcą majątkowych praw autorskich do tłumaczenia części książki, tj. 13,5 arkuszy wydawniczych o objętości 303 stron, autorstwa Ireny Makarewicz. Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania tłumaczenia pozostałej części książki na potrzeby realizacji umowy, w tym nabycia niezbędnych praw autorskich w tym zakresie.

3.  Gatunek książki: Literatura piękna

4. Objętość: ok. 600 stron

5. Ilustracje: brak

II.2. Zadania Wykonawcy:

1. W ramach zamówienia należy wykonać następujące działania:

 1. Dokonanie przekładu książki na język polski, z wykorzystaniem tłumaczenia części książki, tj. 13,5 arkuszy wydawniczych o objętości 303 stron, autorstwa Ireny Makarewicz.

 2. Redakcję merytoryczną i korektę językową tekstu w języku polskim.

 3. Przygotowanie layoutu publikacji.

 4. Przygotowanie projektu graficznego okładki.

 5. Wykonanie składu i łamania publikacji, korekty technicznej oraz przygotowanie publikacji do druku.

 6. Wykonanie elektronicznej wersji książki gotowej do druku (w formacie PDF oraz DOC).

 7. Wydrukowanie książki w nakładzie nie mniejszym niż 500 i nie większym niż 2 000 egzemplarzy.

 8. Dostarczenie 200 egzemplarzy wydrukowanego nakładu do siedziby Zamawiającego.

 9. Promocję i dystrybucję książki, w tym wprowadzenie do sprzedaży.

2. Przed drukiem książki, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu elektroniczną wersję gotową do druku. Celem jest sprawdzenie jakości dotychczasowych etapów pracy Wykonawcy składających się w ostateczności na produkt końcowy przed jego wydrukowaniem. W wypadku zastrzeżeń dotyczących wykonanych prac, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dyspozycje przedstawiciela Zamawiającego.

3. Wykonawca zagwarantuje swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego lub autora książki. Wykonawca zagwarantuje również Zamawiającemu informacje na żądanie o sposobie dystrybucji książek, w tym o wynikach sprzedaży.

4. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi intensywną promocję, dystrybucję i sprzedaż książki, umożliwiające jej dotarcie do wszelkich potencjalnych grup odbiorców: ośrodków akademickich, księgarni, hurtowni, bibliotek, instytucji edukacyjnych na terenie Polski.

5. Planowane działania w ramach promocji, dystrybucji, w tym sprzedaży książek, Wykonawca określa w formularzu ofertowym.

6. Wykonawca opatrzy książkę numerem ISBN oraz notą Copyright, a także:

 • oznaczy książkę logotypem Zamawiającego (zostanie przekazany w trakcie realizacji umowy)

 • zamieści informację o powstaniu książki na zamówienie Zamawiającego o następującej treści: Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

III. Termin wykonania zamówienia:

Wydanie I tomu książki i wprowadzenia jej do sprzedaży, ustala się najpóźniej na dzień 25 listopada 2023 roku.

IV. Wymagania dotyczące wykonawcy i wykaz niezbędnych dokumentów:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonania zamówienia, oraz dysponują do tego potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się co najmniej trzema wykonanymi usługami polegającymi na wydaniu publikacji z dziedziny beletrystyki wydanych w oparciu o tłumaczenie zagranicznej publikacji, w ilości nie mniejszej niż 300 egzemplarzy nakładu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu zamówienia, ilości egzemplarzy nakładu, terminu wykonania i nazwy Zamawiającego.

b) Spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegających w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej  lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków bezstronności i niezależności zawartego w formularzu ofertowym.

W związku z powyższym oferent winien złożyć następujące dokumenty:

 1. ofertę zgodną z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania;

 2. wykaz co najmniej trzech usług wydawniczych polegających na wydaniu publikacji z dziedziny beletrystyki , w ilości nie mniejszej niż 300 egzemplarzy nakładu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu zamówienia, ilości egzemplarzy nakładu, terminu wykonania i nazwy Zamawiającego, zgodnie z wzorem wykazu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania;

Ponadto w związku z opisanym poniżej kryterium Estetyka, do formularza ofertowego Wykonawca – aby uzyskać punkty w ramach tego kryterium winien dołączyć prezentację próbek estetyki wydań, tj. trzech książek wydanych przez oferenta i znajdujących się w sprzedaży w formie elektronicznej w formacie doc, ppt, pdf lub innym równorzędnym.

W związku zaś  z opisanym poniżej kryterium Doświadczenie, do formularza ofertowego Wykonawca – aby uzyskać punkty w ramach tego kryterium - winien dołączyć prezentację książek z dziedziny beletrystyki  wydanych przez oferenta w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; prezentacja powinna być sporządzona w formie elektronicznej w formacie doc, ppt, pdf lub innym równorzędnym formacie pliku.

V. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny. Zaoferowana cena będzie stanowić różnicę pomiędzy planowanymi kosztami wydania książki a spodziewanym przychodem ze sprzedaży.

Cenę oferty i kalkulację kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego.

Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca, według swojego uznania może też przedstawić tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, które nie wymaga poświadczenia za zgodność.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być dostarczona na adres:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

z dopiskiem: „Dzieje Siedmiogrodu”

albo

przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: akalamarska@kurier.plus w tytule należy wpisać: „Dzieje Siedmiogrodu”

Termin składania ofert do dnia 3.03.2023 roku, do godz. 12.00.

Datę i godzinę złożenia oferty określa moment wpływu oferty do sekretariatu lub moment wprowadzenia wiadomości mailowej z ofertą do systemu informatycznego Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 7.03.2023 r. roku o godz. 14.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, tj:

1) oczywistą omyłkę pisarską – bezsporną, nie budzącą wątpliwości omyłkę dotyczącą wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np.              listopada 2021 r.;

2) oczywistą omyłkę rachunkową – omyłkę dotyczącą działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia;

3) inne omyłki – polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

VII. Ocena ofert

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w następujących kryteriach:

Lp.

Kryteria

Maksymalna liczba punktów

1

Cena

60

2.

Nakład

10

3

Relacja ceny do nakładu

5

4

Jakość oferowanego druku

5

5

Estetyka wydań

5

6

Doświadczenie

5

7

Plan promocji i dystrybucji

10

1. Cena, o której mowa w kryterium, obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.

Liczba punktów w ramach tego kryterium będzie liczona zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

Pc to liczba punktów danej oferty w kryterium ceny

Cof to cena danej oferty

Cn to cena najniższej oferty.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 60.

2. Nakład to kryterium odwołujące się do oferowanego wykonania liczby egzemplarzy w ramach usługi wydania książki. Liczba punktów zwiększa się w powiązaniu ze zwiększeniem oferowanego nakładu (im większy nakład jest oferowany tym oferta uzyskuje większą liczbę punktów). Liczba punktów w ramach tego kryterium będzie liczona zgodnie z następującym wzorem:

Pn= (N/Nn) x 10

gdzie:

Pn to liczba punktów danej oferty w kryterium nakładu

N to oferowany w danej ofercie nakład

Nn to najwyższy nakład ze wszystkich złożonych ofert.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 10.

3. Relacja ceny do nakładu polega na wyliczeniu matematycznej relacji proponowanego przez Wykonawcę nakładu do wynagrodzenia za które oferuje się wydać ten nakład. Wyraża koszt wydania jednej książki. Im mniejszy koszt wydania jednej książki, tym większą liczbę punktów oferta uzyska. Do wyliczenia przyjmuje się całość wynagrodzenia określonego w ocenianej ofercie. Liczba punktów w ramach tego kryterium będzie liczona zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

Pr to liczba punktów danej oferty w kryterium relacja ceny do nakładu

Rn najniższa relacja wśród ofert

gdzie:

Rof to relacja ceny do nakładu danej oferty

Cof to cena danej oferty

- N to nakład oferowany w danej ofercie.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 5

4. Jakość druku to kryterium, w którym oceniana jest proponowana jakość druku książki, w tym format książki, rodzaj oprawy, rodzaj okładki, rodzaj papieru i sposób łączenia kartek (grzbiet), a także inne podane przez oferenta w formularzu ofertowym właściwości druku.

Punkty będą przyznawane danej ofercie przez trzyosobową komisję powołaną przez Zamawiającego. Każdy z członków komisji będzie mógł przyznać liczbę punktów od 1 do 5 Średnia z tych ocen będzie liczbą punktów przyznaną danej ofercie.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 5.

5. Estetyka wydań to kryterium, w którym ocenia się walory estetyczne dotychczas wydanych książek oferenta. Oceniane są graficzne i estetyczne walory trzech  próbek, czyli wybranych przez oferenta trzech książek, które wydał i znajdują się w sprzedaży. Próbki ocenia się na podstawie prezentacji załączonej do formularza ofertowego złożonego przez oferenta.

Punkty będą przyznawane danej ofercie przez trzyosobową komisję powołaną przez Zamawiającego. Każdy z członków komisji będzie mógł przyznać liczbę punktów od 1 do 5. Średnia z tych ocen będzie liczbą punktów przyznaną danej ofercie.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 5.

6. Doświadczenie oferenta to kryterium, w którym oceniane jest doświadczenie oferenta w wydawaniu książek z dziedziny beletrystyki. Oceniane jest podobieństwo zaprezentowanych przez oferenta publikacji do tematyki książki będącej przedmiotem zamówienia, liczba zaprezentowanych publikacji i ich wyniki sprzedażowe. Próbki ocenia się na podstawie prezentacji załączonej do formularza ofertowego złożonego przez oferenta.

Punkty będą przyznawane danej ofercie przez trzyosobową komisję powołaną przez Zamawiającego. Każdy z członków komisji będzie mógł przyznać liczbę punktów od 1 do 5. Średnia z tych ocen będzie liczbą punktów przyznaną danej ofercie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą prezentacji książek wydanych z dziedziny beletrystyki otrzyma 0 punktów w tej kategorii. Nie powoduje to odrzucenia oferty.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 5.

7. Plan promocji i dystrybucji to kryterium, w którym oceniany jest planowany przez oferenta sposób promocji i planowane kanały dystrybucji wydanej książki, a także planowany czas prowadzenia sprzedaży książki. Im więcej działań promocyjnych i im więcej kanałów dystrybucji będzie oferować oferent, tym więcej punktów będzie przyznawane. Kryterium będzie oceniane na podstawie planu promocji i dystrybucji określonego w formularzu ofertowym.

Punkty będą przyznawane danej ofercie przez trzyosobową komisję powołaną przez Zamawiającego. Każdy z członków komisji będzie mógł przyznać liczbę punktów od 1 do 10. Średnia z tych ocen będzie liczbą punktów przyznaną danej ofercie.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 10.

W związku z powyższym liczba punktów danej oferty będzie stanowić sumę punktów uzyskanych przez nią w ramach wszystkich kryteriów, zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

Pof to łączna liczba punktów oferty,

Pc to liczba punktów w ramach kryterium ceny,

Pn to liczba punktów w ramach kryterium nakładu,

Pr to liczba punktów w ramach kryterium relacji ceny do nakładu,

Pj to liczba punktów w ramach kryterium jakości oferowanego druku,

Pe to liczba punktów w ramach kryterium estetyki wydań,

Pd to liczba punktów w ramach kryterium doświadczenia,

Pp to liczba punktów w ramach kryterium planu promocji i dystrybucji.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i zawiadomi o wyborze oferty wszystkich oferentów oraz zamieści informację o wyborze oferenta na stronie internetowej.

Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3.

Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu Wykonawcy (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy (lub przedstawienia jej do podpisu) oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

IX. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Aneta Kalamarska  pod adresem email: akalamarska@kurier.plus.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli najkorzystniejsza oferta będzie większa niż maksymalna kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie.


 

Załączniki:

- wykaz usług

- formularz ofertowy

- istotne postanowienia umowy

- Istotne postanowienia - załącznik

Odwołanie zapytania ofertowego o świadczenie pomocy prawnej

Odwołanie zapytania ofertowego o świadczenie pomocy prawnej

 

Nr zamówienia IF-ZO-EG/2023/02/01

 

Komunikat

 

Zamawiający:

Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

Tel. +48 22 845 08 52

email: instytut@kurier.plus

 

Zamawiający, stosownie do pkt IX zapytania ofertowego na „Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka”, odwołuje to zapytanie ofertowe.

 

Zapytanie ofertowe o świadczenie stałej pomocy prawnej

Nr zamówienia IF-ZO-EG/2023/02/01


 

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

Tel. +48 22 845 08 52

email: instytut@kurier.plus


 

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na

Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka”

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałej obsługi prawnej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (dalej Instytut), w kwestiach prawnych jakie wynikają z prowadzonej przez niego działalności ustawowej.

Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia pomocy prawnej i doradztwa prawnego na rzecz Zamawiającego we wszystkich sprawach prawnych pozostających w związku z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością ustawową. Nie dotyczy to prawa podatkowego i prawa obcego.

Wykonawca będzie świadczyć usługi w szczególności poprzez udzielanie porad i konsultacji prawnych, opinii prawnych, przygotowywanie projektów aktów wewnętrznie obowiązujących o charakterze abstrakcyjnym (np. regulaminów), przygotowanie projektów pism zawierających stanowisko prawne i umów w zakresie świadczonych usług, uczestnictwo w posiedzeniach organów Zamawiającego na zaproszenie prowadzącego, reprezentacja interesów Zamawiającego w ramach prowadzonych rokowań i negocjacji, a także zastępstwo prawne i procesowe (reprezentacja Zamawiającego w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami administracji, organami egzekucyjnymi, urzędami i instytucjami). Świadczenie pomocy prawnej w zakresie reprezentacji odbywać się będzie na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

Wykonawca będzie realizował umowę w zakresie co najmniej 70 godzin w miesiącu. Do czasu pracy wlicza się również czas wykonywania czynności w Sądach i urzędach oraz czas przygotowania się do rozpraw. Czasem pracy jest również gotowość świadczenia obsługi prawnej, w szczególności, w ramach dyżurów.

Obowiązki Wykonawcy wykonywane będą w siedzibie Wykonawcy oraz w każdym innym miejscu, które jest przeznaczone do realizacji konkretnych zadań. W siedzibie Zamawiającego lub wskazanym przez niego miejscu obowiązki winne być wykonywane dyżury w uzgodnionych dniach roboczych co najmniej cztery razy w miesiącu w łącznym wymiarze co najmniej 35 godzin, przy czym w tygodniu czas tego dyżuru nie powinien być krótszy niż 8 godzin.

Strony dopuszczają współudział lub powierzenie przez Wykonawcę wykonania poszczególnych czynności osobom trzecim, jednakże po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. Ograniczenie to nie dotyczy:

a/ zwyczajowo dopuszczalnych konsultacji prawnych ze specjalistami w danej dziedzinie, np. notariuszami, rzecznikami patentowymi, biegłymi rewidentami, przy zobowiązaniu konsultantów do zachowania obowiązku poufności,

b/ wykorzystania usług tłumaczy i biegłych dysponujących wiedzą specjalistyczną z dziedzin pozaprawnych, przy dołożeniu staranności w celu zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących danego Zlecenia i Zamawiającego.

III. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie zostanie udzielone na okres 1 roku.

IV. Wymagania dotyczące wykonawcy i wykaz niezbędnych dokumentów:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- posiada doświadczenie zawodowe jako radca prawny lub adwokat, polegające na wykonaniu minimum 1 obsługi prawnej w okresie ostatnich 3 lata , przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie świadczenia obsługi prawnej trwającej nieprzerwanie co najmniej 24 miesiące na rzecz jednego i tego samego podmiotu, w ramach której świadczono kompleksowe doradztwo prawne obejmujące co najmniej zagadnienia z dziedziny prawa pracy, prawa administracyjnego, finansów publicznych oraz prawa cywilnego,

- dysponuje co najmniej 3 osobami, które uczestniczyły w obsłudze prawnej i posiadają tytuł radcy prawnego lub adwokata.

c) spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. formularz oferty,

 2. wykaz wykonanych usług oraz osób według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

 3. potwierdzenie współpracy/zatrudnienia prawnika węgierskiego (prowadzącego praktykę na terenie Węgier).

V. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego.

Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres:

Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

z dopiskiem: „OFERTA - „Świadczenie stałej pomocy prawnej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka”

- do dnia 10 lutego 2023 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Kryteria

Waga [%]

1

Cena brutto

50

2

Stawka za 1h pracy brutto

20

3

Doświadczenie

20

4

Współpraca z prawnikiem węgierskim

10

Ad 1/

Cena oferty brutto w zł za wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach usługi ryczałtowej w wymiarze 70 godzin miesięcznie – waga 50%, max. liczba punktów 50.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie wyliczona wg następującego wzoru:

C - Liczba punktów = x 50 pkt

gdzie:

Cn – najniższa cena ofertowa brutto

Cbo – cena brutto badanej oferty

C – liczba punktów w kryterium: cena

Cena, o której mowa w kryterium, obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.

Ad 2/

Wysokość stawki godzinowej brutto w zł poza ustalonym ryczałtem – waga 20 %, max. liczba punktów 20.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie wyliczona wg następującego wzoru:

S - Liczba punktów = x 20 pkt

gdzie:

Sn – najniższa stawka godzinowa brutto spośród badanych ofert;

Sbo – stawka godzinowa brutto badanej oferty.

Cena (stawka), o której mowa w kryterium, obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.

Ad 3/

Doświadczenie wykonawcy – waga 20%, max. liczba punktów 20

Ocena w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wykazu usług kompleksowej obsługi prawnej wykonanej (zakończonej) lub wykonywanej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Liczba punktów w tym kryterium zostanie wyliczona za wykazanie wykonanych/wykonywanych stałej/kompleksowej obsługi prawnej przez Wykonawcę, trwającej:

a) DW1 - 12 miesięcy maksymalna liczba punktów do zdobycia – 3 pkt, za usługą zakwalifikowaną do oceny Wykonawca otrzyma 1 pkt;

b) DW2 - 12 miesiące do 36 miesiące - maksymalna liczba punktów do zdobycia – 8 pkt, za usługą zakwalifikowaną do oceny Wykonawca otrzyma 2 pkt;

c) DW3 - powyżej 36 miesięcy - maksymalna liczba punktów do zdobycia – 9 pkt, za usługą zakwalifikowaną do oceny Wykonawca otrzyma 3 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy (DW)” – 20 pkt, gdzie DW = DW1 + DW2 + DW3.

Ad 4/

Współpraca z Kancelarią/ prawnikiem węgierskim, waga 10 %, max liczba punktów 10.

Ocena w ramach kryterium „współpraca z Kancelarią/prawnikiem węgierskim” nastąpi na podstawie wykazania współpracy z Kancelarią/prawnikiem węgierskim poprzez przedstawienie stosownego oświadczenia podmiotu współpracującego.

Sumaryczna liczba punktów (P) zostanie obliczona według wzoru:

P= C + S+ DW+ W

gdzie:

P – łączna liczba punktów dla wszystkich kryteriów

C – liczba punktów w kryterium „Cena oferty brutto”

S- liczba punktów w kryterium „Wysokość stawki godzinowej poza ryczałtem”

DW – liczba punktów w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”

W-liczba punktów w kryterium „Współpraca z Kancelarią/prawnikiem węgierskim”.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i zawiadomi o wyborze oferty wszystkich oferentów zamieszczając informację o wyborze oferenta na stronie internetowej*.

Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców istotne postanowienia umowy – załącznik nr 2.

Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa będzie przesłana do podpisu Wykonawcy (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od ustaleń dokonanych przez strony.

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania umowy (lub przedstawienia jej do podpisu) oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego. W przypadku nie zachowania ww. terminu Zamawiający może uznać, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

IX. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Ewelina Gołąbek pod numerem telefonu +48 22 845 08 52 oraz adresem email: egolabek@kurier.plus .

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w szczególności, jeśli wysokość najtańszej jest wyższa niż wielkość środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zamówienie lub zaistniały wady uniemożliwiające zawarcie prawnie ważnej umowy.

X. Załączniki:

Formularz oferty.

Istotne postanowienia umowy/wzór umowy,

Wzór wykazu usług.

* Dotyczy zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej.

Ogłoszenie o przyznaniu stypendium

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, po rozpoznaniu wniosków o przyznanie stypendium w I edycji na rok 2023 za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej i po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Ekspertów,

przyznaje stypendium:

Pani Eszter Kovács w kwocie 9 865 brutto na okres 7 miesięcy,

Pani Gyöngy Harmat Kis w kwocie 9 181,50 brutto na okres 8 miesięcy,

Pani Dominice Macios w kwocie 14 626 zł brutto na okres 2 miesięcy,

Panu Jánosowi Áblowi Újhelyiemu w kwocie 15 485 zł brutto na okres 3 miesięcy,

Panu Maciejowi Arkadiuszowi Duszyńskiemu w kwocie 9 552,25 brutto na okres 4 miesięcy,

Panu Barnabásowi Heinczowi w kwocie 9 700 brutto na okres 6 miesięcy,

Panu Piotrowi Motyce w kwocie 16 700 brutto na okres 2,5 miesięcy. 

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Doc. dr hab. Maciej Szymanowski


 

Ogłoszenie o pracę pracownika administracyjno-programowego

Pracownik Administracyjno-Programowy

Twój zakres obowiązków

 • Całościowa organizacja i koordynacja projektów tj. konferencje, wystawy, wyjazdy studyjne związane z tematyką Europy Środkowej oraz planowanie zadań z nimi związanych,

 • Proponowanie nowych działań, w tym w zakresie zadań Instytutu określonych w art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej Instytutu,

 • Kontakt telefoniczny i mailowy ze współpracownikami i kontrahentami Instytutu,

 • Bieżąca współpraca z Dyrektorem i innymi komórkami Instytutu, w szczególności z działem księgowym oraz prawnym,

 • zawieranie i rozliczanie umów cywilnoprawnych,

 • wykonywanie procedur zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych,

 • Pomoc przy bieżących pracach administracyjnych i archiwalnych.


 

Nasze wymagania

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1/B2,

 • Mile widziana znajomość języka węgierskiego, czeskiego lub słowackiego,

 • Dyspozycyjność 40 godzin tygodniowo,

 • Wysokie umiejętności koncepcyjne (zdolność abstrakcyjnego myślenia, rozpoznawania złożoności sytuacji i rozumienia relacji między jej elementami, umiejętność strategicznego myślenia i działania, horyzontalnego patrzenia na cele instytucji itp.),

 • Dobra organizacja pracy i umiejętność nadawania priorytetów, samodzielność w realizacji powierzonych zadań oraz inicjatywa i zaangażowanie,

 • Wysokie zdolności komunikacyjne,

 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w administracji, zwłaszcza publicznej,

 • Znajomość MS Office (Word, Excel, Power Point),

 • Wykształcenie wyższe.


 

Co oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie,

 • Możliwość rozwoju,

 • Praca w miłej atmosferze i w zgranym zespole,

 • Praca w dogodnej lokalizacji (Warszawa-Mokotów).

CV można przesyłać do dnia 20 lutego 2023 r.


 


 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Warszawa, dnia 27.12.2022

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

W dniu 02.12.2022 ogłoszono zapytanie ofertowe nr IF-ZO-JD/2022/12/01 w przedmiocie: „Świadczenie bieżącej obsługi informatycznej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W Felczaka.”

Oferty mogły być składane do dnia 22.12.2022

Wpłynęły 2 (słownie: dwa) zgłoszenia ofertowe spełniające pełne kryteria zapytania ofertowego umieszczonego na stronie Instytutu.

W wyniku dokonania oceny ofert nie podlegającej odrzuceniu, wygrała oferta z zaproponowaną ceną:

Lp

Nazwa oferenta

1.

MK Software Michał Kulik, Ul. Czarnego Bociana 5a, 96-321 Żabia Wola

W rezultacie wybrano ofertę: MK Software Michał Kulik, Ul. Czarnego Bociana 5a, 96-321 Żabia Wola.


 

Ogłoszenie o konkursie otwartym na wnioski w sprawie finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr … Dyrektora Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka z dn. 7.12.2022 r. w sprawie treści ogłoszenia naboru wniosków w trybie konkursu otwartego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka finansowania lub dofinansowania na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej


 

Ogłoszenie o konkursie otwartym
na wnioski w sprawie finansowania lub dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej


 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka - na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej (Dz. U. 2018 r., poz. 2168), ogłasza konkurs otwarty na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2023 roku na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania w trybie konkursu otwartego przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka finansowania lub dofinansowania na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.

2. Wniosek składa się elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze. Aby przejść do wypełniania formularza wniosku kliknij niniejszy link: www.wnioski.kurier.plus.

3. Regulamin, o którym mowa w pkt 1, i wzory załączników udostępnione zostały na stronie Instytutu https://kurier.plus/node/3098

4. Wniosek można złożyć na przedsięwzięcia realizowane nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2023 roku i nie później niż do dnia 1 listopada 2023 roku.

5. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r.

6. Lista przedsięwzięć priorytetowych poniżej:

- Lista przedsięwzięć priorytetowych

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie stypendiów

Ogłoszenie

naboru wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w roku 2023. Edycja I.


 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ogłasza nabór wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, opublikowanego na stronie www.kurier.plus.

2. Wniosek składa się na stronie www.wnioski.kurier.plus od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze.

3. Wnioski można składać na okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 1 listopada 2023 r. Okres, na jaki może być przyznane stypendium, nie może być krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 8 miesięcy.

4. W przypadku stypendium wypłacanego jednorazowo, wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 80.000,00 zł. Średnia miesięczna wysokość stypendium nie może być wyższa niż 10.000,00 zł.

5. W przypadku stypendium wypłacanego okresowo miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 10.000,00 zł.

6. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 10 stycznia 2023 roku do godziny 23:59.

7. W 2023 roku wyznaczone zostały następujące programy stypendialne mające priorytetowe znaczenie dla realizacji ustawowych celów Instytutu:

 • kontynuacja nauki języka węgierskiego lub polskiego;

 • studia ekspertów i doktorantów;

 • przygotowanie publikacji z zakresu stosunków polsko-węgierskich i środkowoeuropejskich w kontekście Polski i Węgier;

 • przygotowanie publikacji i innych przedsięwzięć popularyzujących postać prof. Wacława Felczaka;

Regulamin dostępny tutaj: https://kurier.plus/node/3097

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(-) Maciej Szymanowski


 

Zapytanie ofertowe na świadczenie stałej obsługi informatycznej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Zapytanie ofertowe

na świadczenie stałej obsługi informatycznej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka


 

 • ZAMAWIAJĄCY:


 

Instytut Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Seweryna Goszczyńskiego 12

Tel. +48 22 845 08 52

email: admpoczta@kurier.plus

adres strony internetowej: http://www.kurier.plus


 

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający zaprasza do przedstawienia oferty na kompleksową obsługę informatyczną, w szczególności usługę utrzymania Portalu Instytutu opartego na CMS Drupal oraz nadzoru nad posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami wchodzącymi w skład systemu informatycznego jak i całą infrastrukturą informatyczną.


 

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 

 • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie bieżącej obsługi informatycznej na rzecz Zamawiającego, a w szczególności:

 • administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego, w tym konfigurację, instalację, optymalizację działania, aktualizację i rozwiązywanie problemów, usuwanie awarii oraz instalację aktualizacji związanych z serwerami i systemami informatycznymi,

 • zarządzanie siecią komputerową,

 • archiwizację danych znajdujących się na serwerach sieciowych, monitoring wykonywania archiwizacji, aktualizację i ustalenie częstotliwości tworzenia kopii bezpieczeństwa,

 • administrowanie lokalną siecią komputerową, w tym rozwiązywanie problemów związanych z siecią, administrowanie urządzaniami sieciowymi [switche, routery, itd.],

 • zapewnienie pomocy i wsparcia pracownikom Zamawiającego i użytkownikom w pracy z systemem informatycznym oraz z serwisami na których publikowane są treści przez Zamawiającego, w szczególności strona internetowa zleceniodawcy, portale BIP, Facebook, Youtube etc.

 • konfigurowanie i uaktualnianie oprogramowania, w sposób właściwy ze względu na jego przeznaczenie oraz potrzeby,

 • instalacja i konfiguracja nowo zakupionego sprzętu związanego z utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej jak również komputerów i innych urządzeń przeznaczonych dla użytkowników końcowych oraz przenoszenie sprzętu pomiędzy stanowiska pracy, zgodnie z potrzebami po uzgodnieniu z Zamawiającym,

 • utrzymanie poprawnego działania oraz aktualizację oprogramowania portalu Zamawiającego (update, upgrade itd.),

 • rozbudowa portalu Zamawiającego i wprowadzanie nowych funkcjonalności według zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego,

 • dbanie o bezpieczeństwo sieci oraz integralność i poufność zgromadzonych danych, w tym współpraca z pracownikami Zamawiającego,

 • przygotowywanie pisemnych opracowań: informacji, analiz i opinii dotyczących infrastruktury, bezpieczeństwa, ryzyka na potrzeby Zamawiającego.

 • Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określają istotne postanowienia umowne, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 • Szacunkowe zapotrzebowanie godzinowe na okres realizacji umowy wynosi 62 roboczogodziny miesięcznie.


 

 • MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:


 

 • Zamówienie zostanie udzielone do 31.12.2023 r.

 • Zamawiający zakłada, że obsługa będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego w ustalony dzień tygodnia po 4 roboczogodziny oraz dodatkowo zdalnie w pozostałych dniach na zlecenie Zamawiającego.


 

 • WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY I WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:


 

 • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo; przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 • Wykonawca powinien przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty:

 • Formularz oferty wraz z załącznikami, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1.

 • Wykaz posiadanego doświadczenia oraz długości prowadzenia działalności/ pracy w branży IT wraz z dowodami ocenianymi w kryterium Doświadczenie, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2.

 • Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. odpis z KRS). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.


 

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:


 

 • Każdy Wykonawca ma prawo złożyć jedną kompletną ofertę.

 • Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania.

 • Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt V zapytania.

 • Formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez Wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 • Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

 • Cenę oferty i pozostałych kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. Nie dopuszcza się zaokrągleń poprzez odrzucenie miejsc po przecinku.

 • Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.

 • Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 • Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

 • Zamawiający zastrzega, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 • Kopie wszelkich dokumentów składanych wraz z ofertą muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


 

 • MIEJCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:


 

 • Oferty należy:

 • składać w siedzibie Instytutu Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka, ul. Goszczyńskiego 12, 02-616 Warszawa z dopiskiem „Zamówienie na świadczenie stałej obsługi informatycznej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka”


 

lub


 

 • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admpoczta@kurier.plus w tytule należy wpisać: „Zamówienie na świadczenie stałej obsługi informatycznej na rzecz Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka


 

 • Termin składania ofert upływa dnia 22.12.2022 do godziny 17:00

 • Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do miejsca wskazanego w ust. 1.

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone.

 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


 

 • OCENA OFERT:

 • Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:


 

Lp.

Kryteria

Maksymalna ilość punktów

1

Cena oferty brutto

70

2

Doświadczenie wykonawcy

30


 

 • Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:

 • Kryterium „cena”

Punkt w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny za roboczogodzinę (60 min) brutto wykonania zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:


 

Cmin

C = ------------------------------ x 70

Cbad

gdzie:

C – liczba punktów przyznanych w badanej ofercie w kryterium ceny

Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej

Cena, o której mowa w kryterium 1) obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.

 • Kryterium Doświadczenia Wykonawcy

Punktowane w tym kryterium będzie :

 • posiadanie doświadczenia w obsłudze CMS Drupal,

 • posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia usługi typu „HelpDesk”,

 • posiadania doświadczenia w zakresie nadzoru i kontroli nad stanem bezpieczeństwa systemów ICT/OT, a także w zarządzaniu sieciami LAN/WAN i infrastrukturą serwerową, a także tworzeniem kodu HTML/CSS/JS zgodnego z W3C oraz najważniejszymi przeglądarkami internetowymi (FireFox, Chrome, Safari, Internet Explorer ),

 • długość prowadzenia działalności gospodarczej / pracy w obszarze IT.


 

Lp.

Doświadczenie

Punkty

 •  

Posiadanie doświadczenie w obsłudze CMS Drupal do 12miesięcy

0

Posiadanie doświadczenie w obsłudze CMS Drupal powyżej 12 miesięcy – 3 lat

5

Posiadanie doświadczenie w obsłudze CMS Drupal powyżej 3 lat

10

 •  

Posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia usługi HelpDesk do 12 miesięcy

0

Posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia usługi HelpDesk powyżej 12 miesięcy do 3 lat

5

Posiadanie doświadczenia w zakresie świadczenia usługi HelpDesk powyżej 3 lat

10

 •  

Posiadania doświadczeniem w zakresie nadzoru i kontroli nad stanem bezpieczeństwa systemów ICT/OT, a także w zarządzaniu sieciami LAN/WAN i infrastrukturą serwerową, a także tworzeniem kodu HTML/CSS/JS zgodnego z W3C oraz najważniejszymi przeglądarkami internetowymi (FireFox, Chrome, Safari, Internet Explorer do 6 miesięcy

0

Posiadania doświadczeniem w zakresie nadzoru i kontroli nad stanem bezpieczeństwa systemów ICT/OT, a także w zarządzaniu sieciami LAN/WAN i infrastrukturą serwerową, a także tworzeniem kodu HTML/CSS/JS zgodnego z W3C oraz najważniejszymi przeglądarkami internetowymi (FireFox, Chrome, Safari, Internet Explorer powyżej 6 miesięcy

5

 •  

 

Prowadzenia działalności gospodarczej / pracy w obszarze IT (do 4 lat)

0

Prowadzenia działalności gospodarczej / pracy w obszarze IT powyżej 4 lat

5


 

Powyższe kryteria powinny być potwierdzone dowodami o należytym ich wykonaniu (np. referencje, oświadczenia) .

Wykaz wykonanych usług ocenianych w kryterium Doświadczenie Wykonawcy powinien być wypełniony według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2.

Brak niezbędnych informacji lub dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług informatycznych będzie skutkować nieprzyznaniem punktów w tym kryterium, a Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia dokumentów w tym zakresie.

Wykonawca w powyższym kryterium może otrzymać maksymalnie 30 pkt.

 • Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz otrzyma największą liczbę punktów po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach zgodnie z poniższym wzorem:

LP =C + D

gdzie:

LP- całkowita liczba punktów przyznanych ofercie

C- liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Cena

D- liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Doświadczenie.

 • W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Po upływie terminu na złożenie ofert dodatkowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianych w niniejszym postępowaniu. Oferta dodatkowa wskazująca cenę, która będzie wyższa od ceny wskazanej w ofercie pierwotnej zostanie odrzucona przez Zamawiającego.


 

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ ZAWARCIA UMOWY:

 • Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.

 • Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu i zawiadomi o wyborze oferty po przez zamieszczenie informacji o wyborze oferenta na stronie internetowej.


 

 • POZOSTAŁE INFORMACJE


 

W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczak informuję, że

 • Administratorem danych osobowych względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał Administrator w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka z siedzibą przy ul. Wspólnej 6 w Warszawie , (dalej jako „Administrator”).

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pani/Pan kontaktować pod adresem e-mail: instytut@kurier.plus.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp.

 • Dane Osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 • Podanie Danych Osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp (wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty).

 • W odniesieniu do Danych Osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

 • Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,

 • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych art. 18 RODO.

 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)


 

 • Załączniki:


 

 • Formularz oferty wraz z załącznikami

 • Wykaz posiadanego doświadczenia oraz długości prowadzenia działalności/ pracy w branży IT wraz z dowodami ocenianymi w kryterium Doświadczenie,

 • Istotne postanowienia umowy.


Wzór formularza odpowiedzi ofertowej

Wzór umowy

Ogłoszenie o przyznaniu stypendium

 

 

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, po rozpoznaniu wniosków o przyznanie stypendium w V edycji na rok 2022 za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej i po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Ekspertów,

przyznaje stypendium:

Pani Gyöngy Harmat Kis w kwocie 5 679,00 zł brutto na okres 1 miesiąca.

 

 

 

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Doc. Dr hab. Maciej Szymanowski

 

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w roku 2022. Edycja V.

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ogłasza nabór wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, opublikowanego na stronie www.kurier.plus.

2. Wniosek składa się na stronie „www.wnioski.kurier.plus” od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze.

3. Wnioski można składać na okres od dnia 20 października 2022 r. do dnia 20 listopada 2022 r. Okres, na jaki może być przyznane stypendium, nie może być krótszy i nie dłuższy niż miesiąc.

4. W przypadku stypendium wypłacanego jednorazowo, wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 10.000,00 zł. Średnia miesięczna wysokość stypendium nie może być wyższa niż 10.000,00 zł.

5. W przypadku stypendium wypłacanego okresowo miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 10.000,00 zł.

6. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 16 października 2022 roku do godziny 15:00.

7. W 2022 roku wyznaczone zostały następujące programy stypendialne mające priorytetowe znaczenie dla realizacji ustawowych celów Instytutu:

 • kontynuacja nauki języka węgierskiego lub polskiego;

 • studia ekspertów i doktorantów;

 • przygotowanie publikacji z zakresu stosunków polsko-węgierskich i środkowoeuropejskich w kontekście Polski i Węgier;

 • przygotowanie publikacji i innych przedsięwzięć popularyzujących postać prof. Wacława Felczaka;

Regulamin dostępny tutaj: https://kurier.plus/node/3097

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(-) Maciej Szymanowski

Zapytanie ofertowe o usługę wydania książki

ZAPYTANIE OFERTOWE


 

I. Zamawiający:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

NIP: 7010842230, REGON 380982320

Tel. +48 22 845-08-51

email: instytut@kurier.plus

Mając na względzie zasadę konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Usługę wydania książki pt.: „Hamvak és gyémántok” w języku węgierskim, która szczegółowo analizuje twórczość reżysera – Andrzeja Wajdy – przedstawia jego najważniejsze telewizyjne filmy fabularne, teatralne i dokumentalne.

II. Opis przedmiotu zamówienia

II.1. Informacje o książce:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydania książki pt. „Hamvak és gyémántok w języku węgierskim o polskim reżyserze - Andrzeju Wajdzie.

3. Gatunek książki: reportaż/literatura biograficzna

4. Objętość:. 400-500 stron

5. Ilustracje: 25-35 zdjęć

II.2. Zadania Wykonawcy:

1. W ramach zamówienia należy wykonać następujące działania:

 1. Redakcję merytoryczną i korektę językową tekstu w języku węgierskim.

 2. Przygotowanie layoutu publikacji.

 3. Przygotowanie projektu graficznego okładki.

 4. Wykonanie składu i łamania publikacji, korekty technicznej oraz przygotowanie publikacji do druku.

 5. Wykonanie elektronicznej wersji książki gotowej do druku (w formacie PDF oraz DOC).

 6. Wydrukowanie książki/publikacji w nakładzie nie mniejszym niż 500 i nie większym niż 1000 egzemplarzy.

 7. Dostarczenie 100 egzemplarzy wydrukowanego nakładu do siedziby Zamawiającego.

 8. Promocję i dystrybucję książki, w tym wprowadzenie do sprzedaży.

2. Przed drukiem książki, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu elektroniczną wersję gotową do druku. Celem jest sprawdzenie jakości dotychczasowych etapów pracy Wykonawcy składających się w ostateczności na produkt końcowy przed jego wydrukowaniem. W wypadku zastrzeżeń dotyczących wykonanych prac, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić dyspozycje przedstawiciela Zamawiającego.

3. Wykonawca zagwarantuje swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i możliwość dokonywania uzgodnień na każdym etapie powstawania zamawianej części zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego lub autora książki. Wykonawca zagwarantuje również Zamawiającemu informacje na żądanie o sposobie dystrybucji książek, w tym o wynikach sprzedaży.

4. Wykonawca przekaże we własnym zakresie obowiązkowe egzemplarze do Bibliotek, zgodnie z węgierską regulacją o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, a także 150 egzemplarzy przekaże, na własny koszt, Zamawiającemu na adres: 02-616 Warszawa, ul. Seweryna Goszczyńskiego 12 oraz dokona sprzedaży pozostałych egzemplarzy nakładu przez okres nie krótszy niż określony w formularzu ofertowym i po cenie detalicznej nie wyższej niż tam określonej.

5. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi intensywną promocję, dystrybucję i sprzedaż książki, umożliwiające jej dotarcie do wszelkich potencjalnych grup odbiorców: ośrodków akademickich, księgarni, hurtowni, bibliotek, instytucji edukacyjnych na terenie całych Węgier.

6. Planowane działania w ramach promocji, dystrybucji, w tym sprzedaży książek, Wykonawca określa w formularzu ofertowym.


 

7. Wykonawca opatrzy książkę numerem ISBN oraz notą Copyright, a także:

 1. oznaczy książkę logotypem Zamawiającego (zostanie przekazany w trakcie realizacji umowy)

 2. zamieści informację o powstaniu książki na zamówienie Zamawiającego o następującej treści:

Publikacja powstała we współpracy z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka


 

III. Termin wykonania zamówienia:

Wydanie książki i rozpoczęcie dystrybucji nastąpi w terminie do 1.11.2022 r.

IV. Wymagania dotyczące wykonawcy i wykaz niezbędnych dokumentów:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) Posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonania zamówienia, oraz dysponują do tego potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się co najmniej trzema wykonanymi usługami polegającymi na wydaniu publikacji z dziedziny reportażu/literatury biograficznej, w ilości nie mniejszej niż 300 egzemplarzy nakładu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu zamówienia, ilości egzemplarzy nakładu, terminu wykonania i nazwy Zamawiającego.

b) Spełniają warunki bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego, tj. nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków bezstronności i niezależności zawartego w formularzu ofertowym.

W związku z powyższym oferent winien złożyć następujące dokumenty:

 1. ofertę zgodną z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania;

 2. wykaz co najmniej trzech usług wydawniczych polegających na wydaniu publikacji z dziedziny reportażu/literatury biograficznej, w ilości nie mniejszej niż 300 egzemplarzy nakładu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu zamówienia, ilości egzemplarzy nakładu, terminu wykonania i nazwy Zamawiającego, zgodnie z wzorem wykazu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania;


 

Ponadto w związku z opisanym poniżej kryterium Estetyka, do formularza ofertowego Wykonawca – aby uzyskać punkty w ramach tego kryterium winien dołączyć prezentację próbek estetyki wydań, tj. trzech książek wydanych przez oferenta i znajdujących się w sprzedaży w formie elektronicznej w formacie doc, ppt, pdf lub innym równorzędnym.

W związku zaś z opisanym poniżej kryterium Doświadczenie, do formularza ofertowego Wykonawca – aby uzyskać punkty w ramach tego kryterium - winien dołączyć prezentację książek z dziedziny reportażu/literatury biograficznej wydanych przez oferenta w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; prezentacja powinna być sporządzona w formie elektronicznej w formacie doc, ppt, pdf lub innym równorzędnym formacie pliku.

V. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto i brutto w złotych polskich według obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny. Zaoferowana cena będzie stanowić różnicę pomiędzy planowanymi kosztami wydania książki a spodziewanym przychodem ze sprzedaży.

Cenę oferty i kalkulację kosztów należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesienie obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego.

Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca, według swojego uznania może też przedstawić tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, które nie wymaga poświadczenia za zgodność.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferta powinna być dostarczona na adres:

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

02-616 Warszawa, ul. Goszczyńskiego 12

z dopiskiem: Andrzej Wajda

albo

przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dszentesi@kurier.plus w tytule należy wpisać: Andrzej Wajda

Termin składania ofert do dnia 15 września

Datę i godzinę złożenia oferty określa moment wpływu oferty do sekretariatu lub moment wprowadzenia wiadomości mailowej z ofertą do systemu informatycznego Instytutu.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 16 września 2022 r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, tj:

1) oczywistą omyłkę pisarską – bezsporną, nie budzącą wątpliwości omyłkę dotycząca wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy np. listopada 2021 r.;

2) oczywistą omyłkę rachunkową – omyłkę dotyczącą działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia;

3) inne omyłki – polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

VII. Ocena ofert

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w następujących kryteriach:

Lp.

Kryteria

Maksymalna liczba punktów

1

Cena

60

2.

Nakład

10

3

Relacja ceny do nakładu

5

4

Jakość oferowanego druku

5

5

Estetyka wydań

5

6

Doświadczenie

5

7

Plan promocji i dystrybucji

10

1. Cena, o której mowa w kryterium, obejmuje wszelkie należności publicznoprawne, a w szczególności należności podatkowe oraz składkowe (ZUS) Wykonawcy. W sytuacji, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT to cena, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności należny podatek od towarów i usług. Natomiast gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług lub zachodzi podmiotowe lub przedmiotowe zwolnienie od tegoż podatku, cena obejmuje wszelkie inne należne zobowiązania publicznoprawne, których uregulowanie z mocy prawa obciąża Wykonawcę.

Liczba punktów w ramach tego kryterium będzie liczona zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

- Pc to liczba punktów danej oferty w kryterium ceny

- Cof to cena danej oferty

- Cn to cena najniższej oferty.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 60.


 

2. Nakład to kryterium odwołujące się do oferowanego wykonania liczby egzemplarzy w ramach usługi wydania książki. Liczba punktów zwiększa się w powiązaniu ze zwiększeniem oferowanego nakładu (im większy nakład jest oferowany tym oferta uzyskuje większą liczbę punktów). Liczba punktów w ramach tego kryterium będzie liczona zgodnie z następującym wzorem:

Pn= (N/Nn) x 10

gdzie:

- Pn to liczba punktów danej oferty w kryterium nakładu

- N to oferowany w danej ofercie nakład

- Nn to najwyższy nakład ze wszystkich złożonych ofert.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 10.


 


 

3. Relacja ceny do nakładu polega na wyliczeniu matematycznej relacji proponowanego przez Wykonawcę nakładu do wynagrodzenia za które oferuje się wydać ten nakład. Wyraża koszt wydania jednej książki. Im mniejszy koszt wydania jednej książki, tym większą liczbę punktów oferta uzyska. Do wyliczenia przyjmuje się całość wynagrodzenia określonego w ocenianej ofercie. Liczba punktów w ramach tego kryterium będzie liczona zgodnie z następującym wzorem:

Pr = (Rn/Rof) x 10

gdzie:

Rof = Cof/n

gdzie:

- Pr to liczba punktów danej ofert w kryterium relacja ceny do nakładu

- Rn najniższa relacja wśród ofert

- Rof to relacja ceny do nakładu danej oferty

- Cof to cena danej oferty

- N to nakład oferowany w danej ofercie.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 5


 

4. Jakość druku to kryterium, w którym oceniana jest proponowana jakość druku książki, w tym format książki, rodzaj oprawy, rodzaj okładki, rodzaj papieru i sposób łączenia kartek (grzbiet), a także inne podane przez oferenta w formularzu ofertowym właściwości druku.

Punkty będą przyznawane danej ofercie przez trzyosobową komisję powołaną przez Zamawiającego. Każdy z członków komisji będzie mógł przyznać liczbę punktów od 1 do 5 Średnia z tych ocen będzie liczbą punktów przyznaną danej ofercie.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 5.


 

5. Estetyka wydań to kryterium, w którym ocenia się walory estetyczne dotychczas wydanych książek oferenta. Oceniane są graficzne i estetyczne walory trzech próbek, czyli wybranych przez oferenta trzech książek, które wydał i znajdują się w sprzedaży. Próbki ocenia się na podstawie prezentacji załączonej do formularza ofertowego złożonego przez oferenta.

Punkty będą przyznawane danej ofercie przez trzyosobową komisję powołaną przez Zamawiającego. Każdy z członków komisji będzie mógł przyznać liczbę punktów od 1 do 5. Średnia z tych ocen będzie liczbą punktów przyznaną danej ofercie.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 5.

6. Doświadczenie oferenta to kryterium, w którym oceniane jest doświadczenie oferenta w wydawaniu książek z dziedziny eseistyki. Oceniane jest podobieństwo zaprezentowanych przez oferenta publikacji do tematyki książki będącej przedmiotem zamówienia, liczba zaprezentowanych publikacji i ich wyniki sprzedażowe. Próbki ocenia się na podstawie prezentacji załączonej do formularza ofertowego złożonego przez oferenta.

Punkty będą przyznawane danej ofercie przez trzyosobową komisję powołaną przez Zamawiającego. Każdy z członków komisji będzie mógł przyznać liczbę punktów od 1 do 5. Średnia z tych ocen będzie liczbą punktów przyznaną danej ofercie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą prezentacji książek wydanych z dziedziny eseistyki otrzyma 0punktów w tej kategorii. Nie powoduje to odrzucenia oferty.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 5.

7. Plan promocji i dystrybucji to kryterium, w którym oceniany jest planowany przez oferenta sposób promocji i planowane kanały dystrybucji wydanej książki, a także planowany czas prowadzenia sprzedaży książki. Im więcej działań promocyjnych i im więcej kanałów dystrybucji będzie oferować oferent, tym więcej punktów będzie przyznawane. Kryterium będzie oceniane na podstawie planu promocji i dystrybucji określonego w formularzu ofertowym.

Punkty będą przyznawane danej ofercie przez trzyosobową komisję powołaną przez Zamawiającego. Każdy z członków komisji będzie mógł przyznać liczbę punktów od 1 do 10. Średnia z tych ocen będzie liczbą punktów przyznaną danej ofercie.

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w ramach tego kryterium to: 10.

W związku z powyższym liczba punktów danej oferty będzie stanowić sumę punktów uzyskanych przez nią w ramach wszystkich kryteriów, zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

- Pof to łączna liczba punktów oferty,

- Pc to liczba punktów w ramach kryterium ceny,

- Pn to liczba punktów w ramach kryterium nakładu,

- Pr to liczba punktów w ramach kryterium relacji ceny do nakładu,

- Pj to liczba pun