Back to top
Publikacja: 07.01.2019
Badania Opinii Publicznej (lata 2018/2019/2020)


 

 


Badanie Opinii Publicznej rok 2020


  

 

Badanie CBOS 2020 (Pobierz)                                                              

 

 


Badanie Opinii Publicznej rok 2019


Badanie opinii publicznej na temat wizerunku Polski na Węgrzech

Badanie Szazadveg 2019 (Pobierz)     

 

 


 

Badanie Opinii Publicznej rok 2018

 


Co Węgrzy wiedzą i co czują odnośnie Polski i Polaków?

Badanie opinii publicznej wykonane na zlecenie Instytutu Felczaka.

 

 

Najważniejsze stwierdzenia:

Najpierw zainteresowaliśmy się spontanicznymi skojarzeniami dorosłej ludności Węgier z Polską. Jeżeli chodzi o kraj, to mieszkańcy Węgier kojarzą go sobie głównie z przyjaźnią polsko-węgierską, o której spontanicznie wspomniało 31,2%. Piękno polskiego krajobrazu, a także wygląd konkretnych miast przypomniał się 15,1 procenta, podczas gdy konkretne artykuły handlowe i spożywcze, czy polski targ przyszły do głowy 4,8 procenta.

Respondentów pytaliśmy również o znanych Polaków przychodzących im do głowy. Większości w związku z Polską spontanicznie przypomniało się imię papieża Jana Pawła II., wymieniło je 13,1%, jedna dziesiąta wspomniała Józefa Bema, a 5,8% z nich Lecha Wałęsę. 22,5 procenta respondentów nie potrafiło przypomnieć sobie żadnego słynnego Polaka.

W przypadku cech najbardziej charakterystycznych dla Polaków (także spontanicznie) wymieniano przymioty w większości pozytywne. Dorośli mieszkańcy Węgier przypisują Polakom głównie przyjazne, miłe i bezpośrednie cechy (wspomniało o nich 31,8 procenta), podczas gdy 7,3 procenta napisało, że są religijni, 3,9 procenta że są gościnni, a 3,6 procenta że są pracowici i wytrwali. Jedynie 2,8% respondentów przypisywało narodowi polskiemu negatywne cechy, co odzwierciedla wyraźnie pozytywny obraz Polaków, jaki wykształcił się wśród Węgrów.

Reasumując, pozytywnie nastawionych do kraju jest 92,9 procenta Węgrów, z czego 62,8 procenta posiada obraz raczej, a 30,1 procenta bardzo pozytywny. Proporcje opinii niekorzystnych wynoszą tylko 5,4 procenta.

Bardziej pozytywną od przeciętnej opinię na temat Polski mają mężczyźni, studenci, osoby z wyższym wykształceniem, będące w lepszej sytuacji finansowej, mieszkające w większych miastach oraz respondenci, którzy byli już w Polsce.

Pozytywny obraz pokazują również wyniki skali dystansu społecznego, jedna trzecia Węgrów przyjęłaby chętnie Polaka nawet do rodziny (18,2 procenta nawet jako małżonka, a 14,9 procenta jako krewnego), 26,9 procenta chętnie przystałoby na status współpracownika, co też można uznać za bliski związek. 36,8 procenta chętnie przyjęłoby relacje sąsiedzkie, podczas gdy tylko 2,8 procenta respondentów reprezentowało postawę naprawdę dezaprobującą; oni nie chcieliby mieszkać z Polakami w jednej miejscowości, ani w jednym kraju.

Biorąc pod uwagę ukryte zmienne demograficzne, bliższy związek byłby akceptowany, a więc bardziej akceptujący wobec Polaków są mężczyźni, 18–29-latkowie, studenci, osoby z wyższymi kwalifikacjami, należący do wyższych grup społecznych, mieszkający w stolicy, bezdzietni i ci respondenci, którzy kraj już odwiedzili.

W dalszej części przeanalizowaliśmy opinię Węgrów na temat Polaków poprzez to, w jakim stopniu są one zgodne z czterema stwierdzeniami. Większość (80,6% respondentów) zgodziła się ze stwierdzeniem, że w Polsce dynamicznie rozwija się gospodarka. W stopniu ponadprzeciętnym zgodziły się z tym głównie osoby starsze i emeryci.

Według trzech czwartych respondentów Polska odgrywa ważną rolę w Unii Europejskiej. Opinia ta jest charakterystyczna głównie dla osób starszych, emerytów, osób w gorszej sytuacji finansowej i wychowujących dzieci.

Węgrzy są zgodni również co do tego, że Polacy i Węgrzy są bardzo podobni do siebie (73,9 procenta zgadza się z tym w pewnym stopniu). Z istnieniem podobieństwa w stopniu ponadprzeciętnym zgadzają się osoby starsze, emeryci, osoby z wykształceniem średnim, o przeciętnej sytuacji finansowej oraz mieszkające w miastach na prowincji.

Natomiast stwierdzenie, że w Polsce króluje korupcja nie jest już przyjęte jednomyślnie, co również daje pozytywny obraz. Z tym stwierdzeniem 30,6 procenta dorosłej populacji Węgier zgadza się, przeciwnych jest 36,9 procenta. O braku informacji na ten temat ze strony Węgrów świadczy to, że prawie jedna trzecia z nich nie była w stanie ocenić sytuacji.

Spytaliśmy także o opinie respondentów na temat trzech znaczniejszych osobistości politycznych. W przypadku wszystkich trzech wymienionych polityków najwyższy odsetek stanowiły osoby, które nie znały lub nie miały opinii na temat danej osoby, co może wskazywać na to, że Węgrzy w mniejszym stopniu śledzą wydarzenia polskiej polityki. Wśród osób wymienionych najsympatyczniejszym dla Węgrów jest były polski premier Jarosław Kaczyński – 28,8 procenta ma o nim pozytywną opinię – również proporcja opinii znaczących była w tym przypadku najwyższa, 36,7 procenta respondentów było w stanie wypowiedzieć się na ten temat. O prezydencie Andrzeju Dudzie jedna czwarta respondentów myśli pozytywnie, 4,9 procenta negatywnie, a 69,4 procenta nie sformułowało na jego temat opinii. Obecnego premiera Mateusza Morawieckiego lubi 23,2 procenta Węgrów, a 3,1 procenta myśli o nim raczej niekorzystnie. Co ciekawe, w jego przypadku najmniej osób, bo tylko 26,3 procenta respondentów sformułowało o nim znaczącą opinię, a 54,9 procenta nie zna nazwiska polityka.

Związek pomiędzy Węgrami a Polską jest uważany przez 84,5 procenta Węgrów za przyjazny, co czwarty respondent uważa, że nawet w dużej mierze; podczas gdy 13,4 procenta ocenia związek jako neutralny, a 1,6% jako wrogi. Relacje między dwoma krajami są oceniane bardziej pozytywnie niż przeciętna przez mężczyzn, osoby starsze niż 60 lat, emerytów, osoby z wyższymi kwalifikacjami, będące w lepszej sytuacji finansowej, mieszkające w stolicy i posiadające osobiste doświadczenia dotyczące kraju.

Jedna trzecia populacji dorosłych Węgrów była już kiedyś w Polsce. To głównie uczniowie, osoby lepiej wykwalifikowane, będące w lepszej sytuacji finansowej oraz mieszkańcy stolicy lub miasta wojewódzkiego. 91,8 procenta odwiedzających kraju twierdziło, że odwiedziło go w celach turystycznych, podczas gdy przejazdem, przy okazji przesiadki było 8,7, w podróży służbowej 5,7, a z uwagi na studia 4,7 procenta.

Na koniec zapytaliśmy respondentów o przyszłość stosunków obu krajów. Według 55,9 procenta dorosłej populacji stosunki zagraniczne między dwoma krajami powinny wzrosnąć, 37,9 procenta stwierdziło, że obecny poziom jest dobry, a 3,3 procenta jest za ich redukcją. Za wzrostem stosunków w stopniu wyższym niż przeciętna są mężczyźni, osoby w wieku 40–49 lat, z wykształceniem średnim, żyjący w lepszych warunkach finansowych, osoby bezdzietne i respondenci, którzy kraj już odwiedzili. 

Wybrane zestawienia z przeprowadzonych ankiet na podstawie otrzymanych odpowiedzi: 


Metodologia badań:

Fundacja Szkoły Politycznej Századvég w dniach 1–13 listopada 2018 r. wśród dorosłych mieszkańców Węgier dokonała badań opinii publicznej, w trakcie których metodą CATI* został przeprowadzony wywiad z 1035 losowo wybranych osób dorosłych. Dane otrzymane w trakcie analizy, z uwagi na pobieranie próbek, mogą różnić się najwyżej o 3,1 punktu procentowego od wyniku, który dałoby zapytanie wszystkich dorosłych w kraju. Błędy próbkowania zostały skorygowane za pomocą iteracyjnego ważenia danych**. Skład próby, zgodnie z najważniejszymi czynnikami społeczno-demograficznymi (płeć, wiek, wykształcenie, typ miejscowości), odpowiada proporcjom dorosłych mieszkańców Węgier. 


* Computer Assisted Telephone Interviewing – Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny. Pozyskiwanie danych odbywa się przez telefon za pomocą zaprogramowanego kwestionariusza, w czasie czego ankieter natychmiast rejestruje odpowiedzi w systemie komputerowym.

** Celem iteracyjnego ważenia danych jest zarządzanie minimalnymi różnicami między rozkładem zapewniających reprezentatywność zmiennych demograficznych w próbie, a rozkładami obserwowalnymi w populacji, które to różnice będą ewentualnie istnieć po pobraniu próbek. Jego istotą jest tworzenie wag jako zmiennych docelowych, a następnie krok po kroku używanie nowych wag jako zmiennych. Ten cykliczny proces trwa do osiągnięcia pożądanych proporcji populacji.


© Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Po więcej informacji odsyłamy Państwa do poniższego linku, celem pobrania wszystkich wyników badania: